Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Rust and limescale  >  Rust and limescale  >  Wectol Wc cleaning salt powder preparation for removing ferric calcium deposits, stains and odors 500 g
Sold

Wectol Wc cleaning salt powder preparation for removing ferric calcium deposits, stains and odors 500 g

-9%

Wectol Wc cleaning salt powder preparation for removing ferric calcium deposits, stains and odors 500 g
Our Price
0.94 EUR with VAT 0%
Save money 0.09 EUR (9%)
Price in our store
1.03 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 0.94 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:02831
EAN:8594005500549
Producer:Důbrava Valašské Klobouky
Brand:Důbrava Wectol  (web)
Důbrava Wectol
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

dampen the cleaned areas, sprinkle either directly with Wectol or rub with Wectol on a Carrot cloth and leave on for 10 to 30 minutes, or overnight if necessary. Then clean with a brush and rinse thoroughly with Water. Repeat the procedure for larger deposits.

oxalic acid, perfume.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Wectol Wc cleaning salt powder preparation for removing ferric calcium deposits, stains and odors 500 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

dampen the cleaned areas, sprinkle either directly with Wectol or rub with Wectol on a Carrot cloth and leave on for 10 to 30 minutes, or overnight if necessary. Then clean with a brush and rinse thoroughly with Water. Repeat the procedure for larger deposits.

oxalic acid, perfume.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ