Homepage  >  Hobby and garden  >  Stavebniny  >  Diluents, solvents  >  Agrimex Ag Likal 1 liter alcohol preparation
We offer only products in stock

Agrimex Ag Likal 1 liter alcohol preparation

Agrimex Ag Likal 1 liter alcohol preparation
Our Price
3.74 EUR with VAT 0%
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.74 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:80224
EAN:8594012292772
Producer:Agrimex, spol. s r.o..
Brand:AGRIMEX®  (web)
AGRIMEX®
Product description
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Notice

Highly flammable. Keep out of the reach of children. Keep container tightly closed. Keep away from sources of ignition - No smoking. If swallowed, seek medical attention immediately and show this container or label. Contains ethanol Einecs 200-578-6, ethylene glycol Einecs 203-473-3. Take container to hazardous waste collection.

First aid: in case of inhalation, move the victim to fresh air, keep the body quiet, do not walk, in case of respiratory distress, introduce artificial respiration, prevent hypothermia and call a doctor. In case of skin contact, remove soiled clothing, wash the affected area well with soap and Water, rinse, change clothes, treat with a suitable reparative cream. In case of eye contact: rinse the eyes thoroughly with plenty of Water for at least 15 minutes, ensure medical treatment. In case of ingestion: rinse the mouth with Water, if the victim is not breathing, introduce artificial respiration, if conscious, give Water to drink, prevent hypothermia, call a doctor.

Storage warnings: all handling, storage and transport must comply with the requirements for flammable liquids according to EN 65 0201.

Safety notice

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Agrimex Ag Likal 1 liter alcohol preparation

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
Notice

Highly flammable. Keep out of the reach of children. Keep container tightly closed. Keep away from sources of ignition - No smoking. If swallowed, seek medical attention immediately and show this container or label. Contains ethanol Einecs 200-578-6, ethylene glycol Einecs 203-473-3. Take container to hazardous waste collection.

First aid: in case of inhalation, move the victim to fresh air, keep the body quiet, do not walk, in case of respiratory distress, introduce artificial respiration, prevent hypothermia and call a doctor. In case of skin contact, remove soiled clothing, wash the affected area well with soap and Water, rinse, change clothes, treat with a suitable reparative cream. In case of eye contact: rinse the eyes thoroughly with plenty of Water for at least 15 minutes, ensure medical treatment. In case of ingestion: rinse the mouth with Water, if the victim is not breathing, introduce artificial respiration, if conscious, give Water to drink, prevent hypothermia, call a doctor.

Storage warnings: all handling, storage and transport must comply with the requirements for flammable liquids according to EN 65 0201.

Safety notice

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ