Homepage  >  Hobby and garden  >  Pest control  >  Fighting insects - biocides  >  Flying pests  >  For mosquitoes  >  Biolit Electric mosquito vaporizer with pads 10 nights + spare cartridge 10 pieces
Sold

Biolit Electric mosquito vaporizer with pads 10 nights + spare cartridge 10 pieces

účinnost 10 nocí 8 hodin denně

Biolit Electric mosquito vaporizer with pads 10 nights + spare cartridge 10 pieces
Our Price
1.27 EUR with VAT 0%
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.27 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:85250
EAN:5000204920901
Producer:Unilever
Brand:Biolit  (web)
Biolit
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
use

The electric vaporizer is designed to be connected to an el. mains and 220 V voltage.

  • Remove the pad from the foil and place it on the ceramic plate under the protective grid.
  • Insert the vaporizer into the socket.
  • After a few minutes, the mosquitoes stop stinging, later they are killed.

When the windows are open, the product prevents mosquitoes from entering the room. Depletion of the cushion is indicated by a green colour. When replacing, disconnect the evaporator from the power supply. nets and displace the used pad with a new one. The cushion is designed for a room up to 30 m?, use more vaporizers to protect larger areas. always disconnect the vaporizer when you do not need protection from mosquitoes el. the vaporizer is switched off by disconnecting it from the power supply. networks.

Notice

Use biocidal products safely. Always read the information on the packaging and the enclosed product information before use

Highly toxic to AQUAtic organisms, may cause long-term adverse effects in the AQUAtic environment. Keep out of reach of children. Prevent release into the environment. Keep out of reach of children. Prevent release into the environment. Wash your hands with soap and Water after handling the pads. In case of accidental ingestion, seek medical attention and show this package. Dispose of the empty container in the municipal waste. Dispose of unused pads as hazardous waste.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
1.27 EUR
100%
Komáry to zlikviduje skvěle
1.27 EUR
100%
1.27 EUR
100%
Discussion about product
Discussion: Biolit Electric mosquito vaporizer with pads 10 nights + spare cartridge 10 pieces

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

The electric vaporizer is designed to be connected to an el. mains and 220 V voltage.

  • Remove the pad from the foil and place it on the ceramic plate under the protective grid.
  • Insert the vaporizer into the socket.
  • After a few minutes, the mosquitoes stop stinging, later they are killed.

When the windows are open, the product prevents mosquitoes from entering the room. Depletion of the cushion is indicated by a green colour. When replacing, disconnect the evaporator from the power supply. nets and displace the used pad with a new one. The cushion is designed for a room up to 30 m?, use more vaporizers to protect larger areas. always disconnect the vaporizer when you do not need protection from mosquitoes el. the vaporizer is switched off by disconnecting it from the power supply. networks.

Notice

Use biocidal products safely. Always read the information on the packaging and the enclosed product information before use

Highly toxic to AQUAtic organisms, may cause long-term adverse effects in the AQUAtic environment. Keep out of reach of children. Prevent release into the environment. Keep out of reach of children. Prevent release into the environment. Wash your hands with soap and Water after handling the pads. In case of accidental ingestion, seek medical attention and show this package. Dispose of the empty container in the municipal waste. Dispose of unused pads as hazardous waste.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.27 EUR
100%
Komáry to zlikviduje skvěle
1.27 EUR
100%
1.27 EUR
100%
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ