Homepage  >  Hobby and garden  >  Breeding  >  Dogs  >  Feed, food supplements  >  Treats, dried meat  >  Brit Training Snack Supplementary food for adult dogs of extra large breeds 45 - 90 kg XL 200 g
Sold

Brit Training Snack Supplementary food for adult dogs of extra large breeds 45 - 90 kg XL 200 g

-8%

Brit Training Snack Supplementary food for adult dogs of extra large breeds 45 - 90 kg XL 200 g
Our Price
2.04 EUR with VAT
Save money 0.18 EUR (8%)
Price in our store
2.22 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.04 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1810813
Producer:Vafo Praha
Brand:Brit 
Brit
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Zdravá pochoutka při tréninku pro psy extra velkých plemen. Při výcviku jsou tyto pamlsky mnohem lepší než piškoty, nebo sušená masa.

Složení: rýže, kuřecí maso, glukózový sirup, lososový olej, hydrolyzovaná kuřecí Játra, Kolagen.

Deklarované jakostní znaky: hrubé proteiny 15,3%, vlhkost 17%, hrubé oleje a tuky 7,8%, hrubé popeloviny 2,1%, hrubá vláknina 1,1%.

Brit Training Snack Doplňkové krmivo pro dospělé psy extra velkých plemen 45 - 90 kg XL 200 g

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Brit Training Snack Supplementary food for adult dogs of extra large breeds 45 - 90 kg XL 200 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Zdravá pochoutka při tréninku pro psy extra velkých plemen. Při výcviku jsou tyto pamlsky mnohem lepší než piškoty, nebo sušená masa.

Složení: rýže, kuřecí maso, glukózový sirup, lososový olej, hydrolyzovaná kuřecí Játra, Kolagen.

Deklarované jakostní znaky: hrubé proteiny 15,3%, vlhkost 17%, hrubé oleje a tuky 7,8%, hrubé popeloviny 2,1%, hrubá vláknina 1,1%.

Brit Training Snack Doplňkové krmivo pro dospělé psy extra velkých plemen 45 - 90 kg XL 200 g

No Reviews found.
Discussion: Brit Training Snack Supplementary food for adult dogs of extra large breeds 45 - 90 kg XL 200 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ