Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Stain removers  >  Chante Clair Scioglimacchia Extra Power Stain Remover 375 ml
We offer only products in stock

Chante Clair Scioglimacchia Extra Power Stain Remover 375 ml

-6%

Chante Clair Scioglimacchia Extra Power Stain Remover 375 ml
Our Price
2.1 EUR with VAT 0%
Save money 0.13 EUR (6%)
Price in our store
2.23 EUR with VAT
In stock:   1-5 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.10 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2306372
EAN:8015194528522
Producer:Real Chimica, Itálie
Brand:Chante Clair  (web)
Chante Clair
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Apply the stain remover directly to the stain, leave it on for 5 minutes and start washing. Always follow the instructions on the garment labels. Do not let the product dry on the laundry. If in doubt for coloured underwear, test the reaction of the product on a less visible area of the garment.

5-<15= anionic surfactants, <5% phosphonates, <5% amphoteric surfactants, <5% non-ionic surfactants, enzymes, perfumes, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, pyrithione sodium.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Chante Clair Scioglimacchia Extra Power Stain Remover 375 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Apply the stain remover directly to the stain, leave it on for 5 minutes and start washing. Always follow the instructions on the garment labels. Do not let the product dry on the laundry. If in doubt for coloured underwear, test the reaction of the product on a less visible area of the garment.

5-<15= anionic surfactants, <5% phosphonates, <5% amphoteric surfactants, <5% non-ionic surfactants, enzymes, perfumes, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, pyrithione sodium.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ