Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Cleaners  >  Chante Clair Schiumattiva Candeggin foam toilet cleaner with bleaching effect 625 ml spray
Sold

Chante Clair Schiumattiva Candeggin foam toilet cleaner with bleaching effect 625 ml spray

New
-6%

Chante Clair Schiumattiva Candeggin foam toilet cleaner with bleaching effect 625 ml spray
Our Price
2.39 EUR with VAT 0%
Save money 0.16 EUR (6%)
Price in our store
2.55 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.39 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2306374
EAN:8015194526245
Producer:Real Chimica, Itálie
Brand:Chante Clair  (web)
Chante Clair
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Spray and leave on, then clean the toilet mechanically.

Do not use on aluminum, copper, brass, painted metal, transparent plastics, Rubber, fabric, wood, marble, natural stone. Avoid prolonged contact (more than 5 minutes) on chrome plating, colored plastics, painted and varnished surfaces, screen printing, steel, damaged and/or hot surfaces. If in doubt, spray on the hidden part. After use, rinse the dispensing spout and hold the bottle upright. Do not expose to heat sources or sunlight. Keep the product in the original bottle.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Chante Clair Schiumattiva Candeggin foam toilet cleaner with bleaching effect 625 ml spray

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Spray and leave on, then clean the toilet mechanically.

Do not use on aluminum, copper, brass, painted metal, transparent plastics, Rubber, fabric, wood, marble, natural stone. Avoid prolonged contact (more than 5 minutes) on chrome plating, colored plastics, painted and varnished surfaces, screen printing, steel, damaged and/or hot surfaces. If in doubt, spray on the hidden part. After use, rinse the dispensing spout and hold the bottle upright. Do not expose to heat sources or sunlight. Keep the product in the original bottle.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ