Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Washing dishes  >  Dishwasher preparations  >  Tablets  >  Cif All in 1 Regular dishwasher tablets 46 pieces
We offer only products in stock

Cif All in 1 Regular dishwasher tablets 46 pieces

Eko tablety do myčky - pevné, přírodní složení

Action
-8%

Cif All in 1 Regular dishwasher tablets 46 pieces
Our Price
4.04 EUR with VAT 0%
Save money 0.33 EUR (8%)
Price in our store
4.37 EUR with VAT
In stock:   5-10 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 4.04 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2100434
EAN:8710522790984
Producer:Unilever
Brand:Cif  (web)
Cif
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Recommended doSage:
1 tablet for 1 wash cycle. Insert the tablet into the dispenser, avoid touching with wet hands. Select a low temperature programme (45 °C or 50 °C) to minimise Water and energy consumption and reduce Water pollution. There is no need to add salt or polish: these features are included in the tablet. For very hard Water (>35 °FH) it is recommended to add salt to the dishwasher. Clean the spray arms regularly and make sure they can rotate freely.

Only put dishwasher-safe materials in the dishwasher - no wood, Silver, aluminum, tin, copper, antiques, hand-painted ceramics or certain types of plastic.

Always close the tablet pack after each use and keep the tablets away from heat and moisture.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Cif All in 1 Regular dishwasher tablets 46 pieces

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews

Recommended doSage:
1 tablet for 1 wash cycle. Insert the tablet into the dispenser, avoid touching with wet hands. Select a low temperature programme (45 °C or 50 °C) to minimise Water and energy consumption and reduce Water pollution. There is no need to add salt or polish: these features are included in the tablet. For very hard Water (>35 °FH) it is recommended to add salt to the dishwasher. Clean the spray arms regularly and make sure they can rotate freely.

Only put dishwasher-safe materials in the dishwasher - no wood, Silver, aluminum, tin, copper, antiques, hand-painted ceramics or certain types of plastic.

Always close the tablet pack after each use and keep the tablets away from heat and moisture.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ