Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Bathrooms and kitchens  >  Bathrooms, kitchens  >  Cif Kitchen Nature Eco kitchen cleaner 750 ml spray
We offer only products in stock

Cif Kitchen Nature Eco kitchen cleaner 750 ml spray

rychle a účinně odstraňuje nečistoty a špínu

New
-6%

Cif Kitchen Nature Eco kitchen cleaner 750 ml spray
Our Price
1.08 EUR with VAT 0%
Save money 0.07 EUR (6%)
Price in our store
1.15 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.08 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2402458
EAN:8000630727249
Producer:Unilever
Brand:Cif  (web)
Cif
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Spray on the surface to be cleaned. Leave for a few seconds. Wipe with a dry cloth

Notice

Do not use on painted surfaces, natural linoleum or porous materials such as. marble. Rinse immediately after use on a plastic surface to prevent damage. Always rinse your hands thoroughly after use. Before using on sensitive surfaces and materials, new or unusual surfaces, painted or aluminium surfaces: test the product first on a small inconspicuous area.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Cif Kitchen Nature Eco kitchen cleaner 750 ml spray

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use

Spray on the surface to be cleaned. Leave for a few seconds. Wipe with a dry cloth

Notice

Do not use on painted surfaces, natural linoleum or porous materials such as. marble. Rinse immediately after use on a plastic surface to prevent damage. Always rinse your hands thoroughly after use. Before using on sensitive surfaces and materials, new or unusual surfaces, painted or aluminium surfaces: test the product first on a small inconspicuous area.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ