Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Tablets, curtains  >  Duck Fresh Stick Forest 3x gel strips in WC bowl 27 g
We offer only products in stock

Duck Fresh Stick Forest 3x gel strips in WC bowl 27 g

-6%

Duck Fresh Stick Forest 3x gel strips in WC bowl 27 g
Our Price
2.07 EUR with VAT 0%
Save money 0.13 EUR (6%)
Price in our store
2.2 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.07 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:66337
EAN:5000204682298
Producer:S.C.Johnson
Brand:Duck™  (web)
Duck™
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Make sure the toilet bowl is clean and place the product in the least visible place for children.
1. Dry the area under the rim of the toilet bowl where you place the product and where the gel tape adheres easily.
2. Remove the product from the bag. Remove the protective paper from one side of the tape.
3. Place the tape under the rim of the toilet bowl where the Water will activate it when flushing. Stick the tape by pressing firmly along their edges.
4. Remove the cover paper. Place used packaging in the appropriate waste receptacle and wash your hands thoroughly. Activate by flushing. Replace the tape after it has completely dissolved or after removing residue during regular cleaning.

Notice

Keep out of reach of children and animals. If contact with eyes occurs, flush with plenty of Water and seek medical attention. If swallowed, seek medical attention immediately and show this container. Wash and dry your hands after use. For use in toilet bowls only. Contains Coumarin. May cause an allergic reaction.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
2.07 EUR
80%
Dobrý produkt
Discussion about product
Discussion: Duck Fresh Stick Forest 3x gel strips in WC bowl 27 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Make sure the toilet bowl is clean and place the product in the least visible place for children.
1. Dry the area under the rim of the toilet bowl where you place the product and where the gel tape adheres easily.
2. Remove the product from the bag. Remove the protective paper from one side of the tape.
3. Place the tape under the rim of the toilet bowl where the Water will activate it when flushing. Stick the tape by pressing firmly along their edges.
4. Remove the cover paper. Place used packaging in the appropriate waste receptacle and wash your hands thoroughly. Activate by flushing. Replace the tape after it has completely dissolved or after removing residue during regular cleaning.

Notice

Keep out of reach of children and animals. If contact with eyes occurs, flush with plenty of Water and seek medical attention. If swallowed, seek medical attention immediately and show this container. Wash and dry your hands after use. For use in toilet bowls only. Contains Coumarin. May cause an allergic reaction.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.07 EUR
80%
Dobrý produkt
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ