Homepage  >  House and housing  >  Air fresheners  >  Electric, flashlight  >  Glade Electric Scented Oil Merry Berry & Wine - Berries and red wine liquid refill for electric air freshener 20 ml
Sold

Glade Electric Scented Oil Merry Berry & Wine - Berries and red wine liquid refill for electric air freshener 20 ml

-7%

Glade Electric Scented Oil Merry Berry & Wine - Berries and red wine liquid refill for electric air freshener 20 ml
Our Price
2.58 EUR with VAT 0%
Save money 0.19 EUR (7%)
Price in our store
2.77 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.58 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2208837
EAN:5000204273151
Producer:S.C.Johnson
Brand:Glade by brise®  (web)
Glade by brise®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Druh:elektrický osvěžovač

Objevte krásnou vánoční vůni Lesní plody a červené víno, která přinese relaxační a klidnou atmosféru do každého domova. Glade Electric Scented Oil je elektrický osvěžovač vzduchu, který provoní váš domov či kancelář vůní a tím pro vás vytvoří příjemnou atmosféru. Při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na odpařovači každá náplň poskytne až 100 dní vůně.

 • vůně: Merry Berry & Wine - Lesní plody a červené víno
 • jednoduché používání
 • vydrží až 100 dní
use
 1. Otočte el.zástrčkou odpařovače, aby náplň byla ve svislé poloze.
 2. Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače.
 3. Zasuňte odpařovač do odpovídající el.zásuvky.
 4. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze.
 5. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně.
Ingredients

Geraniol, piperonal, 1-(2,6,6-triMethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8- tetraMethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 1-(2,6,6-triMethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, d-Limonene.

Obsahuje 2-methylunDecanal, triMethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, cinnamonitrile, (E)-1-(2,6,6-(E)-Anethole, d-Limonene, Linalool, geranyl acetate, methyl cinnamate, (E)-1-(2,6,6-triMethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one. 

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Glade Electric Scented Oil Merry Berry & Wine - Berries and red wine liquid refill for electric air freshener 20 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
Druh:elektrický osvěžovač

Objevte krásnou vánoční vůni Lesní plody a červené víno, která přinese relaxační a klidnou atmosféru do každého domova. Glade Electric Scented Oil je elektrický osvěžovač vzduchu, který provoní váš domov či kancelář vůní a tím pro vás vytvoří příjemnou atmosféru. Při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na odpařovači každá náplň poskytne až 100 dní vůně.

 • vůně: Merry Berry & Wine - Lesní plody a červené víno
 • jednoduché používání
 • vydrží až 100 dní
use
 1. Otočte el.zástrčkou odpařovače, aby náplň byla ve svislé poloze.
 2. Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače.
 3. Zasuňte odpařovač do odpovídající el.zásuvky.
 4. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze.
 5. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně.
Ingredients

Geraniol, piperonal, 1-(2,6,6-triMethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8- tetraMethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 1-(2,6,6-triMethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, d-Limonene.

Obsahuje 2-methylunDecanal, triMethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, cinnamonitrile, (E)-1-(2,6,6-(E)-Anethole, d-Limonene, Linalool, geranyl acetate, methyl cinnamate, (E)-1-(2,6,6-triMethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one. 

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ