Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Stain removers  >  Iberia Revolution stain remover 150 ml brush
We offer only products in stock

Iberia Revolution stain remover 150 ml brush

na skvrny od trávy, ovoce, jogurtu, kečupu, propisky atd.

-8%

Iberia Revolution stain remover 150 ml brush
Our Price
3.34 EUR with VAT 0%
Save money 0.29 EUR (8%)
Price in our store
3.63 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.34 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:66875
EAN:8411660210029
Producer:Grupo ac Marca Barcelona
Brand:Iberia®  (web)
Iberia®
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

The application brush removes the ingrained dirt without damaging the fabric and removes the stain completely.

Soak the defiled area in Water. Squeeze the applicator and rub the brush over the stain until the deposit is removed.Leave on for 2-5 minutes. Then wash immediately according to the instructions on the garment label. Do not use on silk, delicate fabrics or fabrics that cannot be dry cleaned. For garments with intense colours, a colour fastness test should be carried out in a low visibility area.

Notice

May cause an allergic reaction. Risk of serious eye damage. Keep out of reach of children. In case of eye contact, flush thoroughly with Water and seek medical attention.

Safety notice

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
3.34 EUR
100%
Výborný produkt, jako odstraňovač odolných skvrn opravdu funguje
Discussion about product
Discussion: Iberia Revolution stain remover 150 ml brush

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

The application brush removes the ingrained dirt without damaging the fabric and removes the stain completely.

Soak the defiled area in Water. Squeeze the applicator and rub the brush over the stain until the deposit is removed.Leave on for 2-5 minutes. Then wash immediately according to the instructions on the garment label. Do not use on silk, delicate fabrics or fabrics that cannot be dry cleaned. For garments with intense colours, a colour fastness test should be carried out in a low visibility area.

Notice

May cause an allergic reaction. Risk of serious eye damage. Keep out of reach of children. In case of eye contact, flush thoroughly with Water and seek medical attention.

Safety notice

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.34 EUR
100%
Výborný produkt, jako odstraňovač odolných skvrn opravdu funguje
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ