Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Loose  >  Deer Colored laundry detergent with soap base 60 doses of 3 kg
We offer only products in stock

Deer Colored laundry detergent with soap base 60 doses of 3 kg

Eko prací prášek ochrana před ztrátou tvaru, zachování intenzity barvy a pro citlivou pokožku

Special Offer Šlak
Deer Colored laundry detergent with soap base 60 doses of 3 kg
Our Price
7.78 EUR with VAT 0%
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 7.78 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1810118
EAN:8592613579339
Producer:Schicht s.r.o.
Brand:Jelen®  (web)
Jelen®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use
  • The deer can withstand 60 washes; for 10 liters of Water it needs 50 g of pr&aacute šku.
  • Prádlo nemíchejte, pre calmly soak or boil.
  • Wash the deer in warm, lukewarm and finally cold Water.
Ingredients

15% or more but less than 30%: soap, 5% or more but less than 15%: anionic surfactants, non-ionic surfactants, zeolites, enzymes, perfume, colour transfer inhbitor

Notice

Keep dry to ensure a good fight with the Deer.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Deer Colored laundry detergent with soap base 60 doses of 3 kg

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use
  • The deer can withstand 60 washes; for 10 liters of Water it needs 50 g of pr&aacute šku.
  • Prádlo nemíchejte, pre calmly soak or boil.
  • Wash the deer in warm, lukewarm and finally cold Water.
Ingredients

15% or more but less than 30%: soap, 5% or more but less than 15%: anionic surfactants, non-ionic surfactants, zeolites, enzymes, perfume, colour transfer inhbitor

Notice

Keep dry to ensure a good fight with the Deer.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ