Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Stain removers  >  Nanolab Citric acid cleaning 1 kg
We offer only products in stock

Nanolab Citric acid cleaning 1 kg

New
-5%

Nanolab Citric acid cleaning 1 kg
Our Price
5.98 EUR with VAT 0%
Save money 0.34 EUR (5%)
Price in our store
6.32 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 5.98 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2300381
EAN:8594201614408
Producer:Nanolab shop, spol. s.r.o.
Brand:nanolab® 
nanolab®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
  • cleaning: 2 teaspoons per 500 ml of Water.
  • cleaning the washing machine: pour 250 g of Citric Acid into an empty drum and select the 50-60 °C wash cycle.
  • clothes: to remove stains, soak laundry for 1 hour in a solution of 10 g Citric Acid per 1 litre of Water.
  • cleaning the kettle: fill the kettle with Water to the immersion of the heating element and add 1 tablespoon of Citric Acid, let it boil.
  • cleaning the dishwasher: pour 250 g of Citric Acid into an empty dishwasher and start.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Nanolab Citric acid cleaning 1 kg

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
  • cleaning: 2 teaspoons per 500 ml of Water.
  • cleaning the washing machine: pour 250 g of Citric Acid into an empty drum and select the 50-60 °C wash cycle.
  • clothes: to remove stains, soak laundry for 1 hour in a solution of 10 g Citric Acid per 1 litre of Water.
  • cleaning the kettle: fill the kettle with Water to the immersion of the heating element and add 1 tablespoon of Citric Acid, let it boil.
  • cleaning the dishwasher: pour 250 g of Citric Acid into an empty dishwasher and start.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ