Homepage  >  House and housing  >  Air fresheners  >  Gelové  >  Mr. Aroma Oh so lovely! Lavender & Juniper Berry gel air freshener 1 piece
Sold

Mr. Aroma Oh so lovely! Lavender & Juniper Berry gel air freshener 1 piece

osvěžovač s vůní levandule a jalovce

-11%

Mr. Aroma Oh so lovely! Lavender & Juniper Berry gel air freshener 1 piece
Our Price
1.59 EUR with VAT 0%
Save money 0.19 EUR (11%)
Price in our store
1.78 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.59 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:84050
EAN:5053249201085
Producer:151 Products UK
Brand:151 Products - Pan Aroma  (web)
151 Products - Pan Aroma
Product versions
List more
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Druh:gelový osvěžovač

Oh so lovely! osvěžovač vzduchu je ideální pro Váš domov či kancelář. Můžete pohodlně sedět v jakékoli místnosti, svěží vůně oživí vaši práci nebo životní prostor.

use

Odstraňte fólii z vůně pomocí karty v rohu, odkrytím membrány se vůně uvolňuje.

Notice

Používejte jen dle pokynů. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepropichujte membránu. Nepokládejte na leštěný nebo dřevěný povrch. Lidi, kteří trpí citlivostí na parfémy by měli být opatrní při používání tohoto výrobku. V případě zasáhnutí očí, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s pokožkou okamžitě umývejte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Může způsobit alergickou reakci při kontaktu pokožkou. Používejte vhodné ochranné rukavice. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Mr. Aroma Oh so lovely! Lavender & Juniper Berry gel air freshener 1 piece

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Druh:gelový osvěžovač

Oh so lovely! osvěžovač vzduchu je ideální pro Váš domov či kancelář. Můžete pohodlně sedět v jakékoli místnosti, svěží vůně oživí vaši práci nebo životní prostor.

use

Odstraňte fólii z vůně pomocí karty v rohu, odkrytím membrány se vůně uvolňuje.

Notice

Používejte jen dle pokynů. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepropichujte membránu. Nepokládejte na leštěný nebo dřevěný povrch. Lidi, kteří trpí citlivostí na parfémy by měli být opatrní při používání tohoto výrobku. V případě zasáhnutí očí, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s pokožkou okamžitě umývejte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Může způsobit alergickou reakci při kontaktu pokožkou. Používejte vhodné ochranné rukavice. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ