Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Persil Express Freshness Lavender liquid laundry gel for coloured clothes 100 doses 4.5 l
We offer only products in stock

Persil Express Freshness Lavender liquid laundry gel for coloured clothes 100 doses 4.5 l

New
-6%

Persil Express Freshness Lavender liquid laundry gel for coloured clothes 100 doses 4.5 l
Our Price
17.49 EUR with VAT 0%
Save money 1.12 EUR (6%)
Price in our store
18.61 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 17.49 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2404020
EAN:9000101567090
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Persil  (web)
Henkel Persil
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Pour the gel into either the dispensing compartment of the washing machine or into the cap and place it and the cap into the washing machine drum. For the most stubborn stains, pour the gel directly onto the stain. Recommended doSage for 1 wash = 73 ml (for 4-5 kg of laundry, medium soiling, soft to medium hard Water). See product label for doSage information. Do not use on wool and silk fabrics.

Ingredients

5 - 15%: anionic surfactants, < 5%: soap, phosphonates, non-ionic surfactants, Add.Ingred: enzymes, perfumes, Benzyl Salicylate, Linalool, Coumarin, (R)-p-Mentha-1,8-diene, preservatives, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Persil Express Freshness Lavender liquid laundry gel for coloured clothes 100 doses 4.5 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Pour the gel into either the dispensing compartment of the washing machine or into the cap and place it and the cap into the washing machine drum. For the most stubborn stains, pour the gel directly onto the stain. Recommended doSage for 1 wash = 73 ml (for 4-5 kg of laundry, medium soiling, soft to medium hard Water). See product label for doSage information. Do not use on wool and silk fabrics.

Ingredients

5 - 15%: anionic surfactants, < 5%: soap, phosphonates, non-ionic surfactants, Add.Ingred: enzymes, perfumes, Benzyl Salicylate, Linalool, Coumarin, (R)-p-Mentha-1,8-diene, preservatives, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ