Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Persil Sensitive liquid washing gel for sensitive skin 60 doses 3 l
Sold

Persil Sensitive liquid washing gel for sensitive skin 60 doses 3 l

na dětské prádlo, na barevné prádlo, pro citlivou pokožku

-5%

Persil Sensitive liquid washing gel for sensitive skin 60 doses 3 l
Our Price
12.4 EUR with VAT 0%
Save money 0.62 EUR (5%)
Price in our store
13.02 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 12.40 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Pour the gel into either the dispensing compartment of the washing machine or the cap and place it and the cap in the washing machine drum. To remove the toughest stains, pour the gel directly on the stain. Recommended doSage for 1 wash = 73 ml (for 4-5 kg of laundry, medium soiling, soft to medium hard Water). See the product label for more information on doSage. Do not use for washing wool and silk textiles.

Ingredients

5-15 % anionic surfactant. <5% non-ionic surfactants, soap, phosphonates. Enzymes. Optical brighteners. Perfume. Benzisothiazolinone. Phenoxyethanol.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Persil Sensitive liquid washing gel for sensitive skin 60 doses 3 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Pour the gel into either the dispensing compartment of the washing machine or the cap and place it and the cap in the washing machine drum. To remove the toughest stains, pour the gel directly on the stain. Recommended doSage for 1 wash = 73 ml (for 4-5 kg of laundry, medium soiling, soft to medium hard Water). See the product label for more information on doSage. Do not use for washing wool and silk textiles.

Ingredients

5-15 % anionic surfactant. <5% non-ionic surfactants, soap, phosphonates. Enzymes. Optical brighteners. Perfume. Benzisothiazolinone. Phenoxyethanol.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ