Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Washing tablets  >  Persil Power Caps Universal capsules for washing all types of laundry 46 doses
We offer only products in stock

Persil Power Caps Universal capsules for washing all types of laundry 46 doses

-6%

Persil Power Caps Universal capsules for washing all types of laundry 46 doses
Our Price
13.58 EUR with VAT 0%
Save money 0.9 EUR (6%)
Price in our store
14.48 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 13.58 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Do not puncture, tear or cut. Use with dry hands. Do not use on wool and silk fabrics.
For quantities >4.5kg or very dirty laundry use 2 capsules, otherwise use 1. Suitable for all Water hardness levels.

See packaging for doSage.

Storage
Close the package after removing the capsule. Use within 18 months from the date of manufacture stated on the packaging. Store at +0 °C to +35 °C. Store only in the original packaging.

15-30% anionic surfactants, non-ionic surfactants, 5-15% soap, <5% phosphonates, Optical brighteners, Enzymes, Perfume (Geraniol, Linalool).

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Persil Power Caps Universal capsules for washing all types of laundry 46 doses

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews

Do not puncture, tear or cut. Use with dry hands. Do not use on wool and silk fabrics.
For quantities >4.5kg or very dirty laundry use 2 capsules, otherwise use 1. Suitable for all Water hardness levels.

See packaging for doSage.

Storage
Close the package after removing the capsule. Use within 18 months from the date of manufacture stated on the packaging. Store at +0 °C to +35 °C. Store only in the original packaging.

15-30% anionic surfactants, non-ionic surfactants, 5-15% soap, <5% phosphonates, Optical brighteners, Enzymes, Perfume (Geraniol, Linalool).

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ