Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Perwoll Renew Color washing gel for coloured laundry, protection against loss of shape and preservation of colour intensity 60 doses 3 l
We offer only products in stock

Perwoll Renew Color washing gel for coloured laundry, protection against loss of shape and preservation of colour intensity 60 doses 3 l

New
-5%

Perwoll Renew Color washing gel for coloured laundry, protection against loss of shape and preservation of colour intensity 60 doses 3 l
Our Price
10.79 EUR with VAT 0%
Save money 0.56 EUR (5%)
Price in our store
11.35 EUR with VAT
In stock:   1-5 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 10.79 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2403551
EAN:9000101808568
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Perwoll  (web)
Henkel Perwoll
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

When selecting a washing programme, follow the recommendations on the tag of your clothes. If you wash delicate clothes in an automatic washing machine, never fill it more than half full. Shake before use. See packaging for doSage.

Ingredients

5-15% anionic surfactants <5% non-ionic surfactants, soap Enzymes Perfumes (Amyl Cinnamal, Citronellol, hexyl Cinnamal, Limonene) Preservatives: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Perwoll Renew Color washing gel for coloured laundry, protection against loss of shape and preservation of colour intensity 60 doses 3 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use

When selecting a washing programme, follow the recommendations on the tag of your clothes. If you wash delicate clothes in an automatic washing machine, never fill it more than half full. Shake before use. See packaging for doSage.

Ingredients

5-15% anionic surfactants <5% non-ionic surfactants, soap Enzymes Perfumes (Amyl Cinnamal, Citronellol, hexyl Cinnamal, Limonene) Preservatives: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ