Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Tablets, curtains  >  Fre Pro Wave 3D Midnight Coast scented urinal strainer black 1 piece
Sold

Fre Pro Wave 3D Midnight Coast scented urinal strainer black 1 piece

New
-4%

Fre Pro Wave 3D Midnight Coast scented urinal strainer black 1 piece
Our Price
3.03 EUR with VAT 0%
Save money 0.12 EUR (4%)
Price in our store
3.15 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.03 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2402477
EAN:02402477
Producer:Fresh Products LLC USA
Brand:Fre Pro  (web)
Fre Pro
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Unwrap the strainer from the foil packaging and place it in the urinal, flat side down and spikes up. Do not use contrary to the instructions. Do not expose to direct sunlight.

Notice

Theproducts sold in Central and Eastern Europe under the Fre Pro brand are manufactured in the USA by Fresh Products LLC, a company that emphasizes the production of products composed primarily of biodegradable substances. Without exception, they meet VOC standards for both the US and Europe.

Complies with the VOC standard in the USA and Europe - Environmentally friendly product.

  • you will definitely smell the Fragrance for 30 days
  • suitable for interiors other than the toilet
  • the freshener is safe, recyclable, environmentally friendly
Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Fre Pro Wave 3D Midnight Coast scented urinal strainer black 1 piece

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use

Unwrap the strainer from the foil packaging and place it in the urinal, flat side down and spikes up. Do not use contrary to the instructions. Do not expose to direct sunlight.

Notice

Theproducts sold in Central and Eastern Europe under the Fre Pro brand are manufactured in the USA by Fresh Products LLC, a company that emphasizes the production of products composed primarily of biodegradable substances. Without exception, they meet VOC standards for both the US and Europe.

Complies with the VOC standard in the USA and Europe - Environmentally friendly product.

  • you will definitely smell the Fragrance for 30 days
  • suitable for interiors other than the toilet
  • the freshener is safe, recyclable, environmentally friendly
Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ