Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Tablets, curtains  >  Pulirapid Ocean toilet block 43 g
Sold

Pulirapid Ocean toilet block 43 g

-11%

Pulirapid Ocean toilet block 43 g
Our Price
1.22 EUR with VAT 0%
Save money 0.15 EUR (11%)
Price in our store
1.37 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.22 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1601891
EAN:8002295001542
Producer:Madel S.p.a. Italy
Brand:Madel® Pulirapid®  (web)
Madel® Pulirapid®
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé

Závěsné WC bloky do toalety vyčistí, hygienizují a dlouhodobě provoní Vaši toaletu mořskou vůní. Trvale provoní. 

use

Oddělte háček. Zavěste košíček na okraj WC mísy. 

Ingredients

30% a více, Aniontové povrchové aktivní látky. Další komponenty: parfémy, Limonene

Obsahuje: benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., Sodium salts, Sulfuric Acid, c12-18-alkyl(even numbered) esters, Sodium salts.
Obsahuje: 2-methylunDecanal, může vyvolat alergickou reakci. 

Notice

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vylachování. Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Okamžitě volejte Toxikologické informační střediso nebo lékaře. Odstraňte obal/obsah podle státních předpisů. 

Safety notice

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Pulirapid Ocean toilet block 43 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links

Závěsné WC bloky do toalety vyčistí, hygienizují a dlouhodobě provoní Vaši toaletu mořskou vůní. Trvale provoní. 

use

Oddělte háček. Zavěste košíček na okraj WC mísy. 

Ingredients

30% a více, Aniontové povrchové aktivní látky. Další komponenty: parfémy, Limonene

Obsahuje: benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., Sodium salts, Sulfuric Acid, c12-18-alkyl(even numbered) esters, Sodium salts.
Obsahuje: 2-methylunDecanal, může vyvolat alergickou reakci. 

Notice

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vylachování. Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Okamžitě volejte Toxikologické informační střediso nebo lékaře. Odstraňte obal/obsah podle státních předpisů. 

Safety notice

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ