Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Washing dishes  >  Hand wash  >  Pur Pure & Natural Magnolia 750 ml dishwashing detergent
Sold

Pur Pure & Natural Magnolia 750 ml dishwashing detergent

-6%

Pur Pure & Natural Magnolia 750 ml dishwashing detergent
Our Price
1.33 EUR with VAT 0%
Save money 0.09 EUR (6%)
Price in our store
1.42 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.33 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:43623
EAN:90408021
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Pur  (web)
Henkel Pur
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Effective dual power:
against stubborn grease and Starch. 2-3 drops/5l of Water, for soaking, 1.5 teaspoons/1l of Water.

Apply a small amount of the product to a sponge or directly to the dishes. After washing the dishes, rinse them thoroughly with Water. Keep out of reach of children.

For best washing results, we recommend washing dishes in the following order:
glassware, china, cutlery, plates and pots. Soak pots with dried food residues preferably immediately after cooking in Water with a little Pur. Rinse food residues on dishes and cutlery, such as spinach or kale, under cold running Water without using dishwashing liquid. That way you don't have to change the Water frequently to wash the dishes.

Washing heavily soiled dishes:
Instead of scrubbing dishes with a sponge, leave dishes with heavily soiled areas soaked in Water with a little Pur for a longer time.
Washing tip:
Fill the Water (approx. 38-40 °C) and add the appropriate amount of Pur according to the instructions. If you use a lot of dishwashing liquid, too much foam can build up and make the dishes dry more slowly. Always rinse glasses, plates and cutlery first, then heavily soiled dishes. Finally, wash the pots - that way you can use the Water for longer. There must be a continuous layer of foam in the infused Water and no oily mesh must form on the surface. Those who prefer to wash under running Water should dose the product so that the sponge still foams when squeezed.

Drying:
Hand drying is not necessary thanks to Puru. You can achieve shiny dishes in the space-saving drainer, where the dishes stand upright. Always place the cutlery in the special drip tray with the handle down. Clean dishes are thus hygienically air-dried.

Tip:
The jars will dry without a single drop if they are placed with the opening facing downwards on a cloth. In this way, no stains will appear even on the edges.

Ingredients

5-15% anionic surfactants, <5% amphoteric surfactants, Perfumes, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Pur Pure & Natural Magnolia 750 ml dishwashing detergent

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use

Effective dual power:
against stubborn grease and Starch. 2-3 drops/5l of Water, for soaking, 1.5 teaspoons/1l of Water.

Apply a small amount of the product to a sponge or directly to the dishes. After washing the dishes, rinse them thoroughly with Water. Keep out of reach of children.

For best washing results, we recommend washing dishes in the following order:
glassware, china, cutlery, plates and pots. Soak pots with dried food residues preferably immediately after cooking in Water with a little Pur. Rinse food residues on dishes and cutlery, such as spinach or kale, under cold running Water without using dishwashing liquid. That way you don't have to change the Water frequently to wash the dishes.

Washing heavily soiled dishes:
Instead of scrubbing dishes with a sponge, leave dishes with heavily soiled areas soaked in Water with a little Pur for a longer time.
Washing tip:
Fill the Water (approx. 38-40 °C) and add the appropriate amount of Pur according to the instructions. If you use a lot of dishwashing liquid, too much foam can build up and make the dishes dry more slowly. Always rinse glasses, plates and cutlery first, then heavily soiled dishes. Finally, wash the pots - that way you can use the Water for longer. There must be a continuous layer of foam in the infused Water and no oily mesh must form on the surface. Those who prefer to wash under running Water should dose the product so that the sponge still foams when squeezed.

Drying:
Hand drying is not necessary thanks to Puru. You can achieve shiny dishes in the space-saving drainer, where the dishes stand upright. Always place the cutlery in the special drip tray with the handle down. Clean dishes are thus hygienically air-dried.

Tip:
The jars will dry without a single drop if they are placed with the opening facing downwards on a cloth. In this way, no stains will appear even on the edges.

Ingredients

5-15% anionic surfactants, <5% amphoteric surfactants, Perfumes, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ