Homepage  >  Hobby and garden  >  Stavebniny  >  Adhesives, sealants, silicones  >  Adhesives  >  Skin  >  Samson Super Glue gel glue blue 3 g
We offer only products in stock

Samson Super Glue gel glue blue 3 g

nestéká a umožňuje krátkodobou korekci

Samson Super Glue gel glue blue 3 g
Our Price
0.68 EUR with VAT 0%
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 0.68 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:59884
EAN:8595052967002
Producer:Brand Architekts PLC
Brand:Z-Trade Samson  (web)
Z-Trade Samson
Product description
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
use

The glued areas must be degreased (alcohol, acetone), dust-free and adhered. Apply the glue thinly on one gluing side and press the parts togEther.

Apply to one surface only, no more than a drop per approx. 2.5 cm2. Press togEther and hold for ten seconds or until fully adhered. Caution: keep the end of the tube clean, use a cloth or napkin to remove glue also from fingers.

Ingredients

Contains: ethyl cyanoacrylate 90%.

Notice

Store in a cool, dry place. Warning: Kaynoacrylate! Danger. It will immediately stick to skin or eyes. Keep out of reach of children. Dispose of tube packaging at hazardous waste collection!

Warning: Immediately sticks to skin and eyes. Keep out of reach of children. Irritating to eyes, respiratory organs and skin. Do not breathe vapours. Avoid contact with skin and eyes. If eyes are affected, rinse immediately with Water and seek medical attention.

Safety notice

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
0.68 EUR
100%
Cena, lepí.
0.68 EUR
100%
začala jsem kupovat místo sekundového lepidla, protože to mi vždycky upatlalo lepenou věc. perfektně drží a špatně očištění součásti
perfektně lepíneteče jako klasické sekundové lepidlo
0.68 EUR
90%
Běžné vteřinové lepidlo. Nečekejte zázraky. Ale většinou drží.
0.68 EUR
80%
spotřební zboží
Discussion about product
Discussion: Samson Super Glue gel glue blue 3 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use

The glued areas must be degreased (alcohol, acetone), dust-free and adhered. Apply the glue thinly on one gluing side and press the parts togEther.

Apply to one surface only, no more than a drop per approx. 2.5 cm2. Press togEther and hold for ten seconds or until fully adhered. Caution: keep the end of the tube clean, use a cloth or napkin to remove glue also from fingers.

Ingredients

Contains: ethyl cyanoacrylate 90%.

Notice

Store in a cool, dry place. Warning: Kaynoacrylate! Danger. It will immediately stick to skin or eyes. Keep out of reach of children. Dispose of tube packaging at hazardous waste collection!

Warning: Immediately sticks to skin and eyes. Keep out of reach of children. Irritating to eyes, respiratory organs and skin. Do not breathe vapours. Avoid contact with skin and eyes. If eyes are affected, rinse immediately with Water and seek medical attention.

Safety notice

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

0.68 EUR
100%
Cena, lepí.
0.68 EUR
100%
začala jsem kupovat místo sekundového lepidla, protože to mi vždycky upatlalo lepenou věc. perfektně drží a špatně očištění součásti
perfektně lepíneteče jako klasické sekundové lepidlo
0.68 EUR
90%
Běžné vteřinové lepidlo. Nečekejte zázraky. Ale většinou drží.
0.68 EUR
80%
spotřební zboží


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ