Homepage  >  Cosmetics  >  Body  >  Foams, gels, soaps  >  Shower gels, soaps  >  Liquid soaps  >  Sanytol Green tea & Aloe Vera disinfectant moisturizing hand soap canister 5 l
We offer only products in stock

Sanytol Green tea & Aloe Vera disinfectant moisturizing hand soap canister 5 l

-4%

Sanytol Green tea & Aloe Vera disinfectant moisturizing hand soap canister 5 l
Our Price
14.88 EUR with VAT 0%
Save money 0.63 EUR (4%)
Price in our store
15.51 EUR with VAT
In stock:   5-10 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 14.88 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2208173
EAN:8411135006829
Producer:Grupo ac Marca Barcelona
Brand:Sanytol  (web)
Sanytol
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
use

Apply a reasonable amount of soap to wet hands, lather, rub fingers, palms, backs of hands and nail areas for 1 minute and rinse well with clean Water.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
14.88 EUR
100%
klasika ve velkém balení, jsem moc spokojená
Discussion about product
Discussion: Sanytol Green tea & Aloe Vera disinfectant moisturizing hand soap canister 5 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Apply a reasonable amount of soap to wet hands, lather, rub fingers, palms, backs of hands and nail areas for 1 minute and rinse well with clean Water.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

14.88 EUR
100%
klasika ve velkém balení, jsem moc spokojená
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ