Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Odor neutralizers, clothing fresheners  >  Sanytol Floral fragrance disinfectant air freshener for surfaces and textiles 300 ml
We offer only products in stock

Sanytol Floral fragrance disinfectant air freshener for surfaces and textiles 300 ml

zabíjí 99,99 % virů, plísní a bakterií

-4%

Sanytol Floral fragrance disinfectant air freshener for surfaces and textiles 300 ml
Our Price
2.83 EUR with VAT 0%
Save money 0.13 EUR (4%)
Price in our store
2.96 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.83 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:85592
EAN:3045206394406
Producer:Grupo ac Marca Barcelona
Brand:Sanytol  (web)
Sanytol
Product description
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Air disinfection:
1. Close the doors and windows in the room.
2. Shake before use.
3. With the product in a vertical position, spray for 5-10 seconds over the entire room (10-25m2). Leave for 30 minutes and then air out. 

Disinfection of surfaces and fabrics:
1.Shake before use.
2. Spray from a distance of about 25 cm onto the treated area (previously washed).
3. In case of strong odour, repeat again.
4. Leave for 15 minutes for thorough disinfection.

Biocidal active substance (PT2/AE): biphenyl-2-ol 4 g/kg and ethanol 312.4 g/kg
>30 % aliphatic hydrocarbons, disinfectants, perfumes (Linalool, butylphenylmethylpropional, hexyl Cinnamal)

DANGER: H222 Extremely flammable aerosol. H229 Container is under pressure: may rupture when heated. H319 Causes severe eye irritation. H412 Harmful to AQUAtic organisms with long-lasting effects. Do not ingest. P101 If medical attention is required, keep the product packaging or label handy. P102 Keep out of reach of children. P210 Protect from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking. P211 Do not spray into open flames or other sources of ignition. P251 Pressure packing: do not pierce or burn even after use. P271 Use only outdoors or in well-ventilated areas. P301+P312 IF INGESTED: If you do not feel well, call the TOXIC INFORMATION CENTRE / doctor /. Tel. 224919293 or 224 915 402. P305+P351+P338 In case of eye contact: rinse gently with Water for several minutes. Remove contact lenses if they are in and if they can be removed easily. Continue rinsing. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Do not inhale vapors. Use the biocidal product safely. Read the enclosed instructions before use. Do not use for purposes other than those for which the product is intended. Spray the product with a short squeeze and the total spray time should not exceed 10 seconds in a 10 m² room. Do not spray on food or surfaces in contact with food. Do not apply directly to persons, plants or pets. There is no need to rinse except for surfaces that come into contact with food, children, pets, toys, etc... Surfaces where pets move or may lick them should be left for 15 minutes and then rinsed with Water.

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
2.83 EUR
100%
Dobrá cena
2.83 EUR
100%
dostatečně překrývá nepříjemné pachy
2.83 EUR
100%
příjemná vůně,dobrá cena
2.83 EUR
100%
spokojenost
2.83 EUR
100%
spokojenostdezinfikuje a voní
12
Discussion about product
Discussion: Sanytol Floral fragrance disinfectant air freshener for surfaces and textiles 300 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews

Air disinfection:
1. Close the doors and windows in the room.
2. Shake before use.
3. With the product in a vertical position, spray for 5-10 seconds over the entire room (10-25m2). Leave for 30 minutes and then air out. 

Disinfection of surfaces and fabrics:
1.Shake before use.
2. Spray from a distance of about 25 cm onto the treated area (previously washed).
3. In case of strong odour, repeat again.
4. Leave for 15 minutes for thorough disinfection.

Biocidal active substance (PT2/AE): biphenyl-2-ol 4 g/kg and ethanol 312.4 g/kg
>30 % aliphatic hydrocarbons, disinfectants, perfumes (Linalool, butylphenylmethylpropional, hexyl Cinnamal)

DANGER: H222 Extremely flammable aerosol. H229 Container is under pressure: may rupture when heated. H319 Causes severe eye irritation. H412 Harmful to AQUAtic organisms with long-lasting effects. Do not ingest. P101 If medical attention is required, keep the product packaging or label handy. P102 Keep out of reach of children. P210 Protect from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking. P211 Do not spray into open flames or other sources of ignition. P251 Pressure packing: do not pierce or burn even after use. P271 Use only outdoors or in well-ventilated areas. P301+P312 IF INGESTED: If you do not feel well, call the TOXIC INFORMATION CENTRE / doctor /. Tel. 224919293 or 224 915 402. P305+P351+P338 In case of eye contact: rinse gently with Water for several minutes. Remove contact lenses if they are in and if they can be removed easily. Continue rinsing. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Do not inhale vapors. Use the biocidal product safely. Read the enclosed instructions before use. Do not use for purposes other than those for which the product is intended. Spray the product with a short squeeze and the total spray time should not exceed 10 seconds in a 10 m² room. Do not spray on food or surfaces in contact with food. Do not apply directly to persons, plants or pets. There is no need to rinse except for surfaces that come into contact with food, children, pets, toys, etc... Surfaces where pets move or may lick them should be left for 15 minutes and then rinsed with Water.

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.83 EUR
100%
Dobrá cena
2.83 EUR
100%
dostatečně překrývá nepříjemné pachy
2.83 EUR
100%
příjemná vůně,dobrá cena
2.83 EUR
100%
spokojenost
2.83 EUR
100%
spokojenostdezinfikuje a voní
12
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ