Homepage  >  Hobby and garden  >  Stavebniny  >  Diluents, solvents  >  Severochema Thinner S 6001 for synthetic paints 700 ml
We offer only products in stock

Severochema Thinner S 6001 for synthetic paints 700 ml

-8%

Severochema Thinner S 6001 for synthetic paints 700 ml
Our Price
1.83 EUR with VAT
Save money 0.15 EUR (8%)
Price in our store
1.98 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.83 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:56328
Producer:Severochema
Brand:Severochema  (web)
Severochema
Product description

Severochema Ředidlo S 6001 pro syntetické nátěrové hmoty na vzduchu zasychajících, nanášených stříkáním. Přídává se po částech za stálého míchání.

Bezpečnost a ochrana zdraví:
Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc:
Při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení: nízkovroucí hydrogenovaný benzín (lakový benzín), xylen.

Hustota produktu: 0,780 - 0,825 g/cm?.
Obsah celkového organického uhlíku: 0,90 kg/kg
Max. prahová hodnota obsahu těkavých látek 850 g/l
Max. obsah těkavých látek v produktu 825 g/l
Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Severochema Thinner S 6001 for synthetic paints 700 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Severochema Ředidlo S 6001 pro syntetické nátěrové hmoty na vzduchu zasychajících, nanášených stříkáním. Přídává se po částech za stálého míchání.

Bezpečnost a ochrana zdraví:
Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc:
Při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení: nízkovroucí hydrogenovaný benzín (lakový benzín), xylen.

Hustota produktu: 0,780 - 0,825 g/cm?.
Obsah celkového organického uhlíku: 0,90 kg/kg
Max. prahová hodnota obsahu těkavých látek 850 g/l
Max. obsah těkavých látek v produktu 825 g/l
Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

No Reviews found.
Discussion: Severochema Thinner S 6001 for synthetic paints 700 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ