Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Universal cleaners  >  Sidolux Universal Soda Green grapes detergent for all washable surfaces and floors 1 l
We offer only products in stock

Sidolux Universal Soda Green grapes detergent for all washable surfaces and floors 1 l

-4%

Sidolux Universal Soda Green grapes detergent for all washable surfaces and floors 1 l
Our Price
1.46 EUR with VAT 0%
Save money 0.06 EUR (4%)
Price in our store
1.52 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.46 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1700214
EAN:5902986204067
Producer:Lakma Polská republika
Brand:LAKMA Sidolux®  (web)
LAKMA Sidolux®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

pour 1.5 capfuls of the product into 5 l of Water. Use a mop or cloth to wash the surface with this solution. In case of heavy soiling, wash the surface with undiluted, applied on a sponge or cloth. 

When mopping with a mop, we recommend using hot Water to clean the floor perfectly.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
1.46 EUR
100%
Doporučuji, dělá to co má a zároveň krásně voní. Navíc je za rozumnou cenu.
Discussion about product
Discussion: Sidolux Universal Soda Green grapes detergent for all washable surfaces and floors 1 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

pour 1.5 capfuls of the product into 5 l of Water. Use a mop or cloth to wash the surface with this solution. In case of heavy soiling, wash the surface with undiluted, applied on a sponge or cloth. 

When mopping with a mop, we recommend using hot Water to clean the floor perfectly.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.46 EUR
100%
Doporučuji, dělá to co má a zároveň krásně voní. Navíc je za rozumnou cenu.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ