Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Washing dishes  >  Dishwasher preparations  >  Cleaners  >  Somat Machine Cleaner dishwasher cleaner 3 x 20 g
Sold

Somat Machine Cleaner dishwasher cleaner 3 x 20 g

-8%

Somat Machine Cleaner dishwasher cleaner 3 x 20 g
Our Price
3.4 EUR with VAT 0%
Save money 0.31 EUR (8%)
Price in our store
3.71 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.40 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:98529
EAN:9000100999786
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Somat  (web)
Henkel Somat
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Place the tablet on the bottom of the dishwasher, which is filled with dishes, and switch on the normal washing programme. Use the product once a month.
1. Load the dishes into your dishwasher as usual.
2. Add the tablet or gel.
3. Add 1 bag of Somat Dishwasher Cleaner to the bottom of the dishwasher fill.
4. Turn on the dishwasher as usual.

Ingredients

5-15% non-ionic surfactants, also contains: perfume.

Notice

Causes severe eye irritation. If medical attention is required, keep product container or label handy. Keep out of reach of children. Wear protective eyewear. If eye contact occurs: Rinse gently with Water for several minutes. If eye irritation persists: Seek medical attention/treatment.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Somat Machine Cleaner dishwasher cleaner 3 x 20 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Place the tablet on the bottom of the dishwasher, which is filled with dishes, and switch on the normal washing programme. Use the product once a month.
1. Load the dishes into your dishwasher as usual.
2. Add the tablet or gel.
3. Add 1 bag of Somat Dishwasher Cleaner to the bottom of the dishwasher fill.
4. Turn on the dishwasher as usual.

Ingredients

5-15% non-ionic surfactants, also contains: perfume.

Notice

Causes severe eye irritation. If medical attention is required, keep product container or label handy. Keep out of reach of children. Wear protective eyewear. If eye contact occurs: Rinse gently with Water for several minutes. If eye irritation persists: Seek medical attention/treatment.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ