Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Washing dishes  >  Dishwasher preparations  >  Tablets  >  Somat Classic dishwasher tablets 85 pcs
We offer only products in stock

Somat Classic dishwasher tablets 85 pcs

Action
-7%

Somat Classic dishwasher tablets 85 pcs
Our Price
10.63 EUR with VAT 0%
Save money 0.75 EUR (7%)
Price in our store
11.38 EUR with VAT
In stock:   1-5 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 10.63 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2306472
EAN:9000101577433
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Somat  (web)
Henkel Somat
Product versions
List more
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use
  • 1 tablet for each type of pollution
  • tear off the foil in the direction of the arrows
  • insert the tablet directly into the dispenser in the dishwasher
  • do not put the tablet in the cutlery basket

Storage
Store in a dry place at a temperature between 5° and 40°C. Avoid freezing.

Ingredients

5-15% oxygen-based bleaching agents, polycarboxylates, <5% non-ionic surfactants, phosphonates, enzymes, perfume (Limonene).

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Somat Classic dishwasher tablets 85 pcs

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use
  • 1 tablet for each type of pollution
  • tear off the foil in the direction of the arrows
  • insert the tablet directly into the dispenser in the dishwasher
  • do not put the tablet in the cutlery basket

Storage
Store in a dry place at a temperature between 5° and 40°C. Avoid freezing.

Ingredients

5-15% oxygen-based bleaching agents, polycarboxylates, <5% non-ionic surfactants, phosphonates, enzymes, perfume (Limonene).

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ