Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Washing dishes  >  Dishwasher preparations  >  Powders and gels  >  Somat Gold Neutra Fresh gel for the dishwasher combines cleansing power and a high degreasing effect of 55 doses of 990 ml
We offer only products in stock

Somat Gold Neutra Fresh gel for the dishwasher combines cleansing power and a high degreasing effect of 55 doses of 990 ml

-11%

Somat Gold Neutra Fresh gel for the dishwasher combines cleansing power and a high degreasing effect of 55 doses of 990 ml
Our Price
5.51 EUR with VAT 0%
Save money 0.66 EUR (11%)
Price in our store
6.17 EUR with VAT
In stock:   5-10 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 5.51 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1809384
EAN:9000101344882
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Somat  (web)
Henkel Somat
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Nový Somat Gold Gel - naše nejlepší receptura Somat gel s technologií hloubkového čištění, která pomáhá odstranit i odolné nečistoty, jako například cereálie. Navíc, jeho unikátní dvoukomorová láhev zaručí kombinaci dvou účinných receptur pro perfektní odstranění mastnoty a připálenin.Uchovávejte při teplotě od +5°C až +40°C. Chraňte před mrazem. Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby. 

  • Naše nejlepší receptura
  • S technologií hloubkového čištěn
  • Pomáhá odstranit i odolné nečistoty
  • Pro perfektní odstranění mastnoty a připálenin.

Dávkujte množství přímo z lahve do dávkovače myčky dle návodu. Naplňte množství Somat Gold Grease Cutting Lemon dle instrukcí ohledně dávkování. Tvrdost vody: v případě velmi tvrdé vody (>21°dH), doporučujeme použít Somat Gold Gel + Somat Sůl + Somat oplachovač. Pro údaje ohledně tvrdosti Vaší vody, kontaktujte, prosím, svého dodavatele vody. Lehce špinavé: 18ml*. Normálně a velmi špinavé: 28ml**. * 55 mycích cyklů. ** 35 mycích cyklů.

<5% neiontově Povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, fosfonáty, Konzervační činidla (Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol), Enzymy, Parfémy

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Somat Gold Neutra Fresh gel for the dishwasher combines cleansing power and a high degreasing effect of 55 doses of 990 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Nový Somat Gold Gel - naše nejlepší receptura Somat gel s technologií hloubkového čištění, která pomáhá odstranit i odolné nečistoty, jako například cereálie. Navíc, jeho unikátní dvoukomorová láhev zaručí kombinaci dvou účinných receptur pro perfektní odstranění mastnoty a připálenin.Uchovávejte při teplotě od +5°C až +40°C. Chraňte před mrazem. Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby. 

  • Naše nejlepší receptura
  • S technologií hloubkového čištěn
  • Pomáhá odstranit i odolné nečistoty
  • Pro perfektní odstranění mastnoty a připálenin.

Dávkujte množství přímo z lahve do dávkovače myčky dle návodu. Naplňte množství Somat Gold Grease Cutting Lemon dle instrukcí ohledně dávkování. Tvrdost vody: v případě velmi tvrdé vody (>21°dH), doporučujeme použít Somat Gold Gel + Somat Sůl + Somat oplachovač. Pro údaje ohledně tvrdosti Vaší vody, kontaktujte, prosím, svého dodavatele vody. Lehce špinavé: 18ml*. Normálně a velmi špinavé: 28ml**. * 55 mycích cyklů. ** 35 mycích cyklů.

<5% neiontově Povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, fosfonáty, Konzervační činidla (Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol), Enzymy, Parfémy

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ