Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Loose  >  Surf Color Tropical Lily & Ylang Ylang powder with fabric softeners for washing colored laundry 20 doses of 1.4 kg
We offer only products in stock

Surf Color Tropical Lily & Ylang Ylang powder with fabric softeners for washing colored laundry 20 doses of 1.4 kg

Action
-4%

Surf Color Tropical Lily & Ylang Ylang powder with fabric softeners for washing colored laundry 20 doses of 1.4 kg
Our Price
2.87 EUR with VAT 0%
Save money 0.13 EUR (4%)
Price in our store
3 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.87 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:96984
EAN:8710908521287
Producer:Unilever
Brand:Surf  (web)
Surf
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

15-30% anionic surfactants, non-ionic surfactants, soap, <5% enzymes, optical brighteners, perfume, phosphonates, polycarboxylates, zeolites, Benzyl Salicylate, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, hexyl Cinnamal, Linalool.

Surf selects and combines individual Fragrances to create unique compositions. Surf detergents offer not only washing efficiency, but also a long-lasting fresh scent. Our philosophy is to create Fragrances that allow you to forget about the everyday worries of the day. The aromatic compositions that make up Surf add uniqueness to washed items, making them not only clean, but also full of freshness and beautiful Fragrance.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Surf Color Tropical Lily & Ylang Ylang powder with fabric softeners for washing colored laundry 20 doses of 1.4 kg

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

15-30% anionic surfactants, non-ionic surfactants, soap, <5% enzymes, optical brighteners, perfume, phosphonates, polycarboxylates, zeolites, Benzyl Salicylate, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, hexyl Cinnamal, Linalool.

Surf selects and combines individual Fragrances to create unique compositions. Surf detergents offer not only washing efficiency, but also a long-lasting fresh scent. Our philosophy is to create Fragrances that allow you to forget about the everyday worries of the day. The aromatic compositions that make up Surf add uniqueness to washed items, making them not only clean, but also full of freshness and beautiful Fragrance.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ