Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Surf Color & White Mountain Fresh & Jasmine washing gel for coloured and white linen 40 doses 2 l
We offer only products in stock

Surf Color & White Mountain Fresh & Jasmine washing gel for coloured and white linen 40 doses 2 l

Action
-4%

Surf Color & White Mountain Fresh & Jasmine washing gel for coloured and white linen 40 doses 2 l
Our Price
3.39 EUR with VAT 0%
Save money 0.13 EUR (4%)
Price in our store
3.52 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.39 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2301012
EAN:8720181128479
Producer:Unilever
Brand:Surf  (web)
Surf
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Do not use on wool and silk. See packaging for doSage.

5-15%: anionic surfactants, <5%: non-ionic surfactants, soap, perfume, phosphonates, polycarboxylates, enzymes, Citronellol, Hydroxycitronellal, Limonene, Methylisothiazolinone, octylisothiazolinone.

Surf selects and combines individual Fragrances to create unique compositions. Surf detergents offer not only washing efficiency, but also a long-lasting fresh scent. Our philosophy is to create Fragrances that allow you to forget about the everyday worries of the day. The aromatic compositions that make up Surf add uniqueness to washed items, making them not only clean, but also full of freshness and beautiful Fragrance.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
3.39 EUR
100%
Ověřená kvalita prášku.
3.39 EUR
100%
Doporucuji
Výborný vyrobek
Discussion about product
Discussion: Surf Color & White Mountain Fresh & Jasmine washing gel for coloured and white linen 40 doses 2 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Do not use on wool and silk. See packaging for doSage.

5-15%: anionic surfactants, <5%: non-ionic surfactants, soap, perfume, phosphonates, polycarboxylates, enzymes, Citronellol, Hydroxycitronellal, Limonene, Methylisothiazolinone, octylisothiazolinone.

Surf selects and combines individual Fragrances to create unique compositions. Surf detergents offer not only washing efficiency, but also a long-lasting fresh scent. Our philosophy is to create Fragrances that allow you to forget about the everyday worries of the day. The aromatic compositions that make up Surf add uniqueness to washed items, making them not only clean, but also full of freshness and beautiful Fragrance.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.39 EUR
100%
Ověřená kvalita prášku.
3.39 EUR
100%
Doporucuji
Výborný vyrobek


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ