Homepage  >  Hobby and garden  >  Gardens  >  Against weeds  >  For weeds, Herbicides  >  AgroBio Garlon New tree removal product 50 ml
We offer only products in stock

AgroBio Garlon New tree removal product 50 ml

-6%

AgroBio Garlon New tree removal product 50 ml
Our Price
3.15 EUR with VAT 0%
Save money 0.19 EUR (6%)
Price in our store
3.34 EUR with VAT
In stock:   1-5 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.15 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:40401
EAN:8595660502190
Producer:Agrobio Opava
Brand:AgroBio® Garlon  (web)
AgroBio® Garlon
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
use

Sensitive weeds: deciduous woody plants - semi-evergreens: Acacia, maple, alder, birch, birch, holly, sycamore, cedar, hazel, ivy, beech, beech, bird's beak, Apple, Aspen, Aspen poplar, sloe, plum, pear, oak, rhododendron, Willow, elder, cranesbill, lime, elm, Acacia, Clematis, heather, Japanese knotweed, buckthorn, rose of the valley, bramble and cress.

Sensitive weeds: annual and perennial dicotyledonous weeds: wormwood, thorn needlegrass, spike needlegrass, cockscomb, purple loosestrife, legumes, bindweed, bracken, St. John's wort, black aubergine, bird's-foot trefoil, stinging nettle, dandelion, dandelion, resinweed, wingwort, sorrel, clover

Sensitive weeds: in the lower growth stages, it kills: goat's foot trefoil, bull thistle, Willow grass, white horehound, perennials, mint and horsetail

Less sensitive weeds: hornbeam, hawthorn, ash, bird Cherry and larch.

Notice

Read the enclosed instructions before use. Follow the instructions for use to avoid risks to humans and the environment.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
3.15 EUR
100%
3.15 EUR
100%
působí tak, jak má
účinkuje spolehlivě a dlouhodoběpodařilo se zlikvidovat škumpu a její výhony - jak účinně uvidíme příští roksrozumitelný návod
Discussion about product
Discussion: AgroBio Garlon New tree removal product 50 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use

Sensitive weeds: deciduous woody plants - semi-evergreens: Acacia, maple, alder, birch, birch, holly, sycamore, cedar, hazel, ivy, beech, beech, bird's beak, Apple, Aspen, Aspen poplar, sloe, plum, pear, oak, rhododendron, Willow, elder, cranesbill, lime, elm, Acacia, Clematis, heather, Japanese knotweed, buckthorn, rose of the valley, bramble and cress.

Sensitive weeds: annual and perennial dicotyledonous weeds: wormwood, thorn needlegrass, spike needlegrass, cockscomb, purple loosestrife, legumes, bindweed, bracken, St. John's wort, black aubergine, bird's-foot trefoil, stinging nettle, dandelion, dandelion, resinweed, wingwort, sorrel, clover

Sensitive weeds: in the lower growth stages, it kills: goat's foot trefoil, bull thistle, Willow grass, white horehound, perennials, mint and horsetail

Less sensitive weeds: hornbeam, hawthorn, ash, bird Cherry and larch.

Notice

Read the enclosed instructions before use. Follow the instructions for use to avoid risks to humans and the environment.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.15 EUR
100%
3.15 EUR
100%
působí tak, jak má
účinkuje spolehlivě a dlouhodoběpodařilo se zlikvidovat škumpu a její výhony - jak účinně uvidíme příští roksrozumitelný návod


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ