Homepage  >  Hobby and garden  >  Gardens  >  Plant protection and treatment  >  Plant Pests Insecticides  >  AgroBio Mospilan 20SP plant protection product 5 x 1.8 g
We offer only products in stock

AgroBio Mospilan 20SP plant protection product 5 x 1.8 g

-7%

AgroBio Mospilan 20SP plant protection product 5 x 1.8 g
Our Price
3.1 EUR with VAT 0%
Save money 0.23 EUR (7%)
Price in our store
3.33 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.10 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:03354
EAN:8594013421973
Producer:Agrobio Opava
Brand:AgroBio® Mospilan®  (web)
AgroBio® Mospilan®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

SysteMically effective insecticide in the form of Water soluble powder intended for controlling a wide spectrum of animal pests in crop protection, particularly Colorado potato beetle in potatoes, including aphids Mealybug bloody and codling moth in jádrovinách, whiteflies and aphids on ornamentals.

Areas of application:
Potatoes - Colorado potato beetle - 1.8 g / 9-18 l Water / 300 m2 - Spraying - May, June, July, August
Note: OL = 14th

Apple trees - codling moth - 1.8 g / 7 liters of Water - Spraying - June, July
Note: OL = 28th

Pome - Aphids - 1.8 g / 14 liters of Water - Spraying - April, May, June
Note: OL = 28th

Pome - Mealybug bloody - 1.8 g / 14 liters of Water - Spraying - June, July
Note: OL = 28th

Ornamental plants - Silverleaf whitefly - 1,8 g / 4.5 liters of Water - Spraying - all year round
Note: OL = 3rd Whitefly.

Ornamental plants - Aphids - 1,8 g / 4.5 liters of Water - Spraying - all year round
Note: OL = 3rd OL = 28th Including Cotton aphid.

Cucumbers - Aphids - 1.8 g / 9 liters of Water - Spraying - March, April, May, June, July, August, September
Note: OL of 7. Apply max. 2 per vegetation.

Paprika - Aphids - 1.8 g / 9 liters of Water - Spraying - March, April, May, June, July, August
Note: OL of 7. Apply max. 2 per vegetation.

Tomatoes - Aphids - 1.8 g / 9 liters of Water - Spraying - March, April, May, June, July, August
Note: OL of 7. Apply max. 2 per vegetation.

Warning: Harmful by inhalation and if swallowed. Irritating to the skin. May cause sensitization by skin contact. Very toxic to AQUAtic organisms, may cause long-term adverse effects in the AQUAtic environment. Keep out of reach of children. Keep away from foodstuffs, beverages and feed. Do not eat, drink or smoke while using. Do not breathe spray. Avoid contact with skin. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of Water and seek medical advice. After contact with skin, wash immediately with plenty of Water. P oužívejte suitable protective clothing, gloves and goggles or face shield. In case of insufficient ventilation, use suitable equipment for respiratory protection. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. This material and its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release into the environment, see special instructions or safety data sheets. If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

Be sure to read the included instructions. Follow the instructions for use, avoid risks to man and the environment.

Oblast použití:
Brambory - Mandelinka bramborová - 1,8 g / 9-18 l vody / 300 m2 - Postřik - květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=14.

Jabloně - Obaleč jablečný - 1,8 g / 7 l vody - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=28.

Jádroviny - Mšice - 1,8 g / 14 l vody - Postřik - duben, květen, červen
Poznámka: OL=28.

Jádroviny - Vlnatka krvavá - 1,8 g / 14 l vody - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=28.

Okrasné rostliny - Molice - 1,8 g / 4,5 l vody - Postřik - celoročně
Poznámka: OL=3. Molice skleníková.

Okrasné rostliny - Mšice - 1,8 g / 4,5 l vody - Postřik - celoročně
Poznámka: OL=3. OL=28. Včetně mšice Bavlníkové.

Okurky - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září
Poznámka: OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Paprika - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Rajčata - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Upozornění: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: AgroBio Mospilan 20SP plant protection product 5 x 1.8 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

SysteMically effective insecticide in the form of Water soluble powder intended for controlling a wide spectrum of animal pests in crop protection, particularly Colorado potato beetle in potatoes, including aphids Mealybug bloody and codling moth in jádrovinách, whiteflies and aphids on ornamentals.

Areas of application:
Potatoes - Colorado potato beetle - 1.8 g / 9-18 l Water / 300 m2 - Spraying - May, June, July, August
Note: OL = 14th

Apple trees - codling moth - 1.8 g / 7 liters of Water - Spraying - June, July
Note: OL = 28th

Pome - Aphids - 1.8 g / 14 liters of Water - Spraying - April, May, June
Note: OL = 28th

Pome - Mealybug bloody - 1.8 g / 14 liters of Water - Spraying - June, July
Note: OL = 28th

Ornamental plants - Silverleaf whitefly - 1,8 g / 4.5 liters of Water - Spraying - all year round
Note: OL = 3rd Whitefly.

Ornamental plants - Aphids - 1,8 g / 4.5 liters of Water - Spraying - all year round
Note: OL = 3rd OL = 28th Including Cotton aphid.

Cucumbers - Aphids - 1.8 g / 9 liters of Water - Spraying - March, April, May, June, July, August, September
Note: OL of 7. Apply max. 2 per vegetation.

Paprika - Aphids - 1.8 g / 9 liters of Water - Spraying - March, April, May, June, July, August
Note: OL of 7. Apply max. 2 per vegetation.

Tomatoes - Aphids - 1.8 g / 9 liters of Water - Spraying - March, April, May, June, July, August
Note: OL of 7. Apply max. 2 per vegetation.

Warning: Harmful by inhalation and if swallowed. Irritating to the skin. May cause sensitization by skin contact. Very toxic to AQUAtic organisms, may cause long-term adverse effects in the AQUAtic environment. Keep out of reach of children. Keep away from foodstuffs, beverages and feed. Do not eat, drink or smoke while using. Do not breathe spray. Avoid contact with skin. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of Water and seek medical advice. After contact with skin, wash immediately with plenty of Water. P oužívejte suitable protective clothing, gloves and goggles or face shield. In case of insufficient ventilation, use suitable equipment for respiratory protection. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. This material and its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release into the environment, see special instructions or safety data sheets. If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

Be sure to read the included instructions. Follow the instructions for use, avoid risks to man and the environment.

Oblast použití:
Brambory - Mandelinka bramborová - 1,8 g / 9-18 l vody / 300 m2 - Postřik - květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=14.

Jabloně - Obaleč jablečný - 1,8 g / 7 l vody - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=28.

Jádroviny - Mšice - 1,8 g / 14 l vody - Postřik - duben, květen, červen
Poznámka: OL=28.

Jádroviny - Vlnatka krvavá - 1,8 g / 14 l vody - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=28.

Okrasné rostliny - Molice - 1,8 g / 4,5 l vody - Postřik - celoročně
Poznámka: OL=3. Molice skleníková.

Okrasné rostliny - Mšice - 1,8 g / 4,5 l vody - Postřik - celoročně
Poznámka: OL=3. OL=28. Včetně mšice Bavlníkové.

Okurky - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září
Poznámka: OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Paprika - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Rajčata - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Upozornění: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ