Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Furniture, dust  >  For furniture and dust  >  Alex Limetka Dust Restorer Antistatic Spray 400 ml
We offer only products in stock

Alex Limetka Dust Restorer Antistatic Spray 400 ml

-7%

Alex Limetka Dust Restorer Antistatic Spray 400 ml
Our Price
2.91 EUR with VAT 0%
Save money 0.22 EUR (7%)
Price in our store
3.13 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.91 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:66476
EAN:8411660180568
Producer:Grupo ac Marca Barcelona
Brand:Alex®  (web)
Alex®
Product description
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Shake before use and apply in short spurts from a distance of about 20 cm. Hold the package in a vertical position, slightly tilted (but not horizontal). Wipe with a soft cloth and spread in circular motions over the surface to be cleaned. It is not recommended for use on antique furniture, untreated wood or with a special glaze.

If it is a special piece of furniture or you are in doubt, do a test in a low visibility area before use. Do not use on parquet floors and floors, they could slip. Use as directed.

Notice

Contains heptane, isohexane. Extremely flammable aerosol. It irritates the skin. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to AQUAtic organisms, with long-term effects. Do not ingest. Keep out of reach of children. In case of eye contact: gently rinse with Water for several minutes. In contact with skin: wash with plenty of soap and Water. Avoid inhaling vapours. Dispose of the contents and packaging at a collection point for special or hazardous waste, unless the contents are completely used up. The container is under pressure: it may burst when heated. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures above 50°C. Pressure packing: do not pierce or burn even after use. Protect from heat, sparks, open flames, hot surfaces. No smoking. 

Safety notice

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Alex Limetka Dust Restorer Antistatic Spray 400 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Shake before use and apply in short spurts from a distance of about 20 cm. Hold the package in a vertical position, slightly tilted (but not horizontal). Wipe with a soft cloth and spread in circular motions over the surface to be cleaned. It is not recommended for use on antique furniture, untreated wood or with a special glaze.

If it is a special piece of furniture or you are in doubt, do a test in a low visibility area before use. Do not use on parquet floors and floors, they could slip. Use as directed.

Notice

Contains heptane, isohexane. Extremely flammable aerosol. It irritates the skin. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to AQUAtic organisms, with long-term effects. Do not ingest. Keep out of reach of children. In case of eye contact: gently rinse with Water for several minutes. In contact with skin: wash with plenty of soap and Water. Avoid inhaling vapours. Dispose of the contents and packaging at a collection point for special or hazardous waste, unless the contents are completely used up. The container is under pressure: it may burst when heated. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures above 50°C. Pressure packing: do not pierce or burn even after use. Protect from heat, sparks, open flames, hot surfaces. No smoking. 

Safety notice

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ