Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Ariel Mountain Spring liquid laundry gel for clean and fragrant, stain-free laundry 20 doses 1000 ml
Sold

Ariel Mountain Spring liquid laundry gel for clean and fragrant, stain-free laundry 20 doses 1000 ml

New
-4%

Ariel Mountain Spring liquid laundry gel for clean and fragrant, stain-free laundry 20 doses 1000 ml
Our Price
4.62 EUR with VAT 0%
Save money 0.19 EUR (4%)
Price in our store
4.81 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 4.62 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2404296
EAN:8700216404594
Producer:Procter & Gamble
Brand:Ariel®  (web)
Ariel®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

You can also use a measuring cup to apply liquid detergent directly to stains before putting the clothes in the washing machine. For best results, place the measuring cup filled with detergent directly into the washing machine drum.

Ingredients

5-15% anionic surfactants, non-ionic surfactants, 5% phosphonates, soap, enzymes, optical brighteners, Benzisothiazolinone, perfumes, Citronellol, Geraniol.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Ariel Mountain Spring liquid laundry gel for clean and fragrant, stain-free laundry 20 doses 1000 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use

You can also use a measuring cup to apply liquid detergent directly to stains before putting the clothes in the washing machine. For best results, place the measuring cup filled with detergent directly into the washing machine drum.

Ingredients

5-15% anionic surfactants, non-ionic surfactants, 5% phosphonates, soap, enzymes, optical brighteners, Benzisothiazolinone, perfumes, Citronellol, Geraniol.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ