Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Ariel Color liquid washing gel for colored laundry 40 doses of 2.2 l
Sold

Ariel Color liquid washing gel for colored laundry 40 doses of 2.2 l

-8%

Ariel Color liquid washing gel for colored laundry 40 doses of 2.2 l
Our Price
8.59 EUR with VAT 0%
Save money 0.74 EUR (8%)
Price in our store
9.33 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 8.59 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1900099
EAN:8001090791559
Producer:Procter & Gamble
Brand:Ariel®  (web)
Ariel®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

5-15% Anionic Surfactants, <5% Non-ionic Surfactants, Phosphonates, Soaps, Enzymes, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Perfumes, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol.

Causes severe eye irritation. Keep out of reach of children. In case of eye contact: gently rinse with Water for several minutes. Remove the contact lenses if they are in and if they can be removed easily. Continue rinsing. If eye irritation persists: seek medical attention/treatment. If ingested: if you do not feel well, call the Poison Information Centre or a doctor.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Ariel Color liquid washing gel for colored laundry 40 doses of 2.2 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

5-15% Anionic Surfactants, <5% Non-ionic Surfactants, Phosphonates, Soaps, Enzymes, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Perfumes, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol.

Causes severe eye irritation. Keep out of reach of children. In case of eye contact: gently rinse with Water for several minutes. Remove the contact lenses if they are in and if they can be removed easily. Continue rinsing. If eye irritation persists: seek medical attention/treatment. If ingested: if you do not feel well, call the Poison Information Centre or a doctor.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ