Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Tablets, curtains  >  Bref Fresh Paradise gel toilet block curtain 360 ml
Sold

Bref Fresh Paradise gel toilet block curtain 360 ml

-11%

Bref Fresh Paradise gel toilet block curtain 360 ml
Our Price
2.09 EUR with VAT 0%
Save money 0.25 EUR (11%)
Price in our store
2.34 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.09 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:43640
EAN:9000100725040
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Bref  (web)
Henkel Bref
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

It is dispensed into a special cup which is included in the products. This method of refilling is absolutely hygienic, neither the gel nor the cup comes into contact with the skin.

  • Toilet gel
  • hanging basket
  • volume 360 ml
Ingredients

5-15% anionic surfactants, non-ionic surfactants, Perfume (Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Geraniol, hexyl Cinnamal, Limonene).
Contains 4-Tert-Butylcyclohexyl acetate, cis 4-Tert-Butylcyclohexyl acetate, Eucalyptol. May cause an allergic reaction.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Bref Fresh Paradise gel toilet block curtain 360 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use

It is dispensed into a special cup which is included in the products. This method of refilling is absolutely hygienic, neither the gel nor the cup comes into contact with the skin.

  • Toilet gel
  • hanging basket
  • volume 360 ml
Ingredients

5-15% anionic surfactants, non-ionic surfactants, Perfume (Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Geraniol, hexyl Cinnamal, Limonene).
Contains 4-Tert-Butylcyclohexyl acetate, cis 4-Tert-Butylcyclohexyl acetate, Eucalyptol. May cause an allergic reaction.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ