Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Tablets, curtains  >  Bref Premium Color Activ Ocean WC block for hygienic cleanliness and freshness of your toilet, colours water 3 x 50 g
We offer only products in stock

Bref Premium Color Activ Ocean WC block for hygienic cleanliness and freshness of your toilet, colours water 3 x 50 g

New
-6%

Bref Premium Color Activ Ocean WC block for hygienic cleanliness and freshness of your toilet, colours water 3 x 50 g
Our Price
3.08 EUR with VAT 0%
Save money 0.19 EUR (6%)
Price in our store
3.27 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.08 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2401466
EAN:9000101089882
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Bref  (web)
Henkel Bref
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Simply place the product under the rim of the toilet bowl, set it on the Water stream and feel the freshness and cleanliness of your toilet with every flush! Lasts up to 250 flushes.

Ingredients

30 % anionic surfactants, 5 - 15 % non-ionic surfactants, Perfumes (Citronellol, Coumarin).

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Bref Premium Color Activ Ocean WC block for hygienic cleanliness and freshness of your toilet, colours water 3 x 50 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use

Simply place the product under the rim of the toilet bowl, set it on the Water stream and feel the freshness and cleanliness of your toilet with every flush! Lasts up to 250 flushes.

Ingredients

30 % anionic surfactants, 5 - 15 % non-ionic surfactants, Perfumes (Citronellol, Coumarin).

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ