Homepage  >  Hobby and garden  >  Fight the pests  >  Fighting with insects - biocides  >  Flying pests  >  On mosquitoes  >  Bros Bagosel koncentrovaný biocidní přípravek proti komárům a muchničkám 50 ml
We offer only products in stock

Bros Bagosel koncentrovaný biocidní přípravek proti komárům a muchničkám 50 ml

účinný postřik na zahradě a dalších místech líhnutí komárů a muchniček

Bros Bagosel koncentrovaný biocidní přípravek proti komárům a muchničkám 50 ml
Our Price
5.12 EUR with VAT
Save money 0.54 EUR (10%)
Price in our store
5.66 EUR with VAT
In stock:   1-5 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 5.12 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:86874
Producer:Bros sp.j. Polsko
Brand:Bros  (web)
Bros
Product description

Koncentrovaný biocidní přípravek ve formě suspenze je rozložitelný ve vodě a slouží k likvidaci komárů, much, bodajících mušek a jiného létajícího hmyzu, jakož i jejich larev.

Likvidace komárů - prevence: za účelem omezení množení populace komárů v rekreačních střediscích, parcích a zahradách, nastříkejte přípravek na vnější stěny budovy až do výšky 2 m. Rovněž postříkejte keře a trávu nejméně 20-30 m od budovy. Je třeba důkladně nastříkat spodní strany listů (místo, kde se koncentrují komáři). Zásah: za účelem likvidace dospělých jedinců nastříkejte přípravek uvnitř i vně budov, zejména v místech, kde se komáři shromažďují (stiněné plochy, stropy, okapy, dveřní a okenní rámy atd.)

Likvidace much a komárů: v uzavřených oblastech -aplikujte na sluneční místa, jako například stěny, kapoty, rámy dveří a oken, a také na místa kde se skladuje odpad (pokud dotyčný odpad není používán jako krmivo).

Ošetřená místa můžete používat bezprostředně po postřiku. Aplikujte během bezvětří v době zvýšené aktivity hmyzu, tedy brzy ráno nebo pozdě odpoledne, kdy teplota vzduchu je nižší než 20 °C. Po dešti aplikujte znovu. Nestříkejte na otevřené vodní plochy. Při rozsáhlých otevřených plochách byste aplikaci měli provádět pomocí postřiku a rozprašovacího zařízení. Během aplikace přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Použijte ochranný oděv, ochranné rukavice a náležitou ochranu očí. Po dezinfekci si umyjte ruce a obličej vodou a mýdlem. Uchovávejte v původní dobře uzavřené nádobě na chladném a suchém místě. Mimo dosah dětí. Zbytky pracovní kapaliny nevylévejte do vodních toků nebo nádrží.

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů  akrmiv. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečný odpad. Při nadýchání vyneste postiženého na čertvý vzduch. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky odstraňte potřísněný oděv a omyjte pokožku velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí oční víčka držte otevřená a oči vyplachujte tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Bros Bagosel koncentrovaný biocidní přípravek proti komárům a muchničkám 50 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Koncentrovaný biocidní přípravek ve formě suspenze je rozložitelný ve vodě a slouží k likvidaci komárů, much, bodajících mušek a jiného létajícího hmyzu, jakož i jejich larev.

Likvidace komárů - prevence: za účelem omezení množení populace komárů v rekreačních střediscích, parcích a zahradách, nastříkejte přípravek na vnější stěny budovy až do výšky 2 m. Rovněž postříkejte keře a trávu nejméně 20-30 m od budovy. Je třeba důkladně nastříkat spodní strany listů (místo, kde se koncentrují komáři). Zásah: za účelem likvidace dospělých jedinců nastříkejte přípravek uvnitř i vně budov, zejména v místech, kde se komáři shromažďují (stiněné plochy, stropy, okapy, dveřní a okenní rámy atd.)

Likvidace much a komárů: v uzavřených oblastech -aplikujte na sluneční místa, jako například stěny, kapoty, rámy dveří a oken, a také na místa kde se skladuje odpad (pokud dotyčný odpad není používán jako krmivo).

Ošetřená místa můžete používat bezprostředně po postřiku. Aplikujte během bezvětří v době zvýšené aktivity hmyzu, tedy brzy ráno nebo pozdě odpoledne, kdy teplota vzduchu je nižší než 20 °C. Po dešti aplikujte znovu. Nestříkejte na otevřené vodní plochy. Při rozsáhlých otevřených plochách byste aplikaci měli provádět pomocí postřiku a rozprašovacího zařízení. Během aplikace přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Použijte ochranný oděv, ochranné rukavice a náležitou ochranu očí. Po dezinfekci si umyjte ruce a obličej vodou a mýdlem. Uchovávejte v původní dobře uzavřené nádobě na chladném a suchém místě. Mimo dosah dětí. Zbytky pracovní kapaliny nevylévejte do vodních toků nebo nádrží.

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů  akrmiv. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečný odpad. Při nadýchání vyneste postiženého na čertvý vzduch. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky odstraňte potřísněný oděv a omyjte pokožku velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí oční víčka držte otevřená a oči vyplachujte tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky. Vyhledejte lékařskou pomoc.

No Reviews found.
Discussion: Bros Bagosel koncentrovaný biocidní přípravek proti komárům a muchničkám 50 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ