Homepage  >  Hobby and garden  >  Stavebniny  >  Adhesives, sealants, silicones  >  Adhesives  >  Seconds  >  Cartell Super Glue universal glue 3 g
Sold

Cartell Super Glue universal glue 3 g

-5%

Cartell Super Glue universal glue 3 g
Our Price
0.52 EUR with VAT 0%
Save money 0.03 EUR (5%)
Price in our store
0.55 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 0.52 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:04719
EAN:8595035711110
Producer:Cartell UK Ltd
Brand:Cartell®  (web)
Cartell®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Unscrew the top and applicator from the tube. Use the opposite end of the tip to pierce the metal membrane at the mouth of the tube. Screw the applicator back on and you are ready to glue. Apply a small amount of adhesive to the cleaned and degreased surface on one area only. Press and hold the glued surfaces togEther. Within a few seconds, the joint holds firmly. If the skin is stuck togEther, do not tear it off by force! Gently peel off the adhering parts of the skin one by one in warm soapy Water. Glue residue can be removed with acetone.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Cartell Super Glue universal glue 3 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews

Unscrew the top and applicator from the tube. Use the opposite end of the tip to pierce the metal membrane at the mouth of the tube. Screw the applicator back on and you are ready to glue. Apply a small amount of adhesive to the cleaned and degreased surface on one area only. Press and hold the glued surfaces togEther. Within a few seconds, the joint holds firmly. If the skin is stuck togEther, do not tear it off by force! Gently peel off the adhering parts of the skin one by one in warm soapy Water. Glue residue can be removed with acetone.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ