Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Universal cleaners  >  Cif Brilliance Lemon & Ginger Universal Cleaner 1 l
We offer only products in stock

Cif Brilliance Lemon & Ginger Universal Cleaner 1 l

Action
-10%

Cif Brilliance Lemon & Ginger Universal Cleaner 1 l
Our Price
1.5 EUR with VAT 0%
Save money 0.16 EUR (10%)
Price in our store
1.66 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.50 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:52697
EAN:8717163882009
Producer:Unilever
Brand:Cif  (web)
Cif
Product versions
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Diluted:
Add 3 caps of Cif Brilliance to 5 litres of Water. Don't rinse.

Undiluted:
Pour onto a sponge or apply directly to a dirty surface. Then rinse. Always read the instructions for use, the information on the packaging and the enclosed product information carefully before use.

Do not use on painted wood.
Use only diluted product on marble, painted surfaces, natural linoleum and laminate.
Before using on enamel materials, test the product first on a small inconspicuous area.
Rinse thoroughly after use on painted metal and natural linoleum.
Before first use on a new surface, test the product on an inconspicuous area. Do not mix with other cleaning products.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
1.50 EUR
100%
doporučuji, krásně provoní byt
Discussion about product
Discussion: Cif Brilliance Lemon & Ginger Universal Cleaner 1 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews

Diluted:
Add 3 caps of Cif Brilliance to 5 litres of Water. Don't rinse.

Undiluted:
Pour onto a sponge or apply directly to a dirty surface. Then rinse. Always read the instructions for use, the information on the packaging and the enclosed product information carefully before use.

Do not use on painted wood.
Use only diluted product on marble, painted surfaces, natural linoleum and laminate.
Before using on enamel materials, test the product first on a small inconspicuous area.
Rinse thoroughly after use on painted metal and natural linoleum.
Before first use on a new surface, test the product on an inconspicuous area. Do not mix with other cleaning products.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.50 EUR
100%
doporučuji, krásně provoní byt
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ