Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Bathrooms and kitchens  >  Bathrooms, kitchens  >  Cif Power & Shine Kitchen liquid cleaner 500 ml spray
Sold

Cif Power & Shine Kitchen liquid cleaner 500 ml spray

-2%

Cif Power & Shine Kitchen liquid cleaner 500 ml spray
Our Price
1.21 EUR with VAT 0%
Save money 0.03 EUR (2%)
Price in our store
1.24 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.21 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:35884
EAN:8710908844645
Producer:Unilever
Brand:Cif  (web)
Cif
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

To achieve 100% removal of soap scum and limescale and a streak-free shine, spray onto the surface to be cleaned, leave on for a few seconds, clean and rinse. For a higher shine, wipe with a dry cloth. For very dirty surfaces, leave on for a few minutes and then wipe off.

Ingredients

5% or more but less than 15% non-ionic surfactants, less than 5% perfume, Limonene, benzisothiasolinone.

Notice

Keep out of the reach of children. May cause severe eye irritation. Seek immediate medical attention if eyes are affected. This product may cause an allergic reaction.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
1.21 EUR
100%
Skvělý a jedinečný čistič
1.21 EUR
100%
Jemný sprej, velmi účinné odstraňování mastnoty
1.21 EUR
100%
Klasika tam asi neni potreba nic psat
1.21 EUR
100%
Super věc.
Discussion about product
Discussion: Cif Power & Shine Kitchen liquid cleaner 500 ml spray

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

To achieve 100% removal of soap scum and limescale and a streak-free shine, spray onto the surface to be cleaned, leave on for a few seconds, clean and rinse. For a higher shine, wipe with a dry cloth. For very dirty surfaces, leave on for a few minutes and then wipe off.

Ingredients

5% or more but less than 15% non-ionic surfactants, less than 5% perfume, Limonene, benzisothiasolinone.

Notice

Keep out of the reach of children. May cause severe eye irritation. Seek immediate medical attention if eyes are affected. This product may cause an allergic reaction.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.21 EUR
100%
Skvělý a jedinečný čistič
1.21 EUR
100%
Jemný sprej, velmi účinné odstraňování mastnoty
1.21 EUR
100%
Klasika tam asi neni potreba nic psat
1.21 EUR
100%
Super věc.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ