Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Bleaching, bleaching  >  Bleaching preparations  >  Domestos 24h Pine Fresh liquid disinfectant and cleaning agent 750 ml
We offer only products in stock

Domestos 24h Pine Fresh liquid disinfectant and cleaning agent 750 ml

Action
-7%

Domestos 24h Pine Fresh liquid disinfectant and cleaning agent 750 ml
Our Price
1.36 EUR with VAT 0%
Save money 0.1 EUR (7%)
Price in our store
1.46 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.36 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:01993
EAN:5996037079797
Producer:Unilever
Brand:Domestos  (web)
Domestos
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
 • Child-resistant closure!
Open: Squeeze the surfaces on both sides of the closure and turn counterclockwise.
After use: gently close the cap until you hear a click.
Undiluted
intensive disinfection:
 • Toilet bowls and toilets: apply under the rim (approx. 80 ml) and leave for 15 minutes. Leave on overnight for even more effective germ and stain removal.
 • Kitchen|bathroom drains: to disinfect and remove unpleasant odours, pour into the drain and leave for 5 minutes.
 • Sinks: pour into drain and overflow and leave for 5 minutes, then rinse thoroughly.
Diluted
disinfection:
 • Floors and work surfaces: add 120 ml of Domestos to 5 l of Water. No need to rinse. Do not use undiluted on floors.
 • Dish sponges and cloths: add 120 ml of Domestos to a bucket half-filled with Water and soak for 30 minutes.
bleaching:
 • Add 20 ml of Domestos to 5 litres of Water and soak overnight, then rinse thoroughly. Always use a plastic container. Suitable for use in households with septic tanks. 1 cap = 15 ml.
septic tanks:
 • Add 20 ml.

Disinfectant: sodium hypochlorite 4.5 g/100g, less than 5% Chlorine bleaching agents (sodium hypochlorite), non-ionic surfactants, cationic surfactants, soap, perfume

Domestos disinfectant products specialise in the elimination of bacteria, viruses and moulds. They have become an indispensable tool for all those who want to keep their homes perfectly clean. Customers appreciate the efficiency and ease of use of the products. Domestos is part of Unilever. It brings togEther more than 400 brands with the widest portfolio of products ranging from household and personal care to food. These include Dove, Lipton and Míša ice creams.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
1.36 EUR
100%
Používám ho již roky na wc, do výlevek a občas ředěný na podlahy. Jsem zcela spokojená. Výhodou je, že se v případě podlahy již nemusí oplachovat.
1.36 EUR
100%
Jsem s timto produktem spokojena
1.36 EUR
100%
dobře čistí
1.36 EUR
100%
Domestos-klasika. Skvěle desinfikuje a čistí.
1.36 EUR
100%
Občas je potřeba pro desinfekci sprchového koutu a toaletní mísy či nástavce použít i tento výrobek.
123
Discussion about product
Discussion: Domestos 24h Pine Fresh liquid disinfectant and cleaning agent 750 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
 • Child-resistant closure!
Open: Squeeze the surfaces on both sides of the closure and turn counterclockwise.
After use: gently close the cap until you hear a click.
Undiluted
intensive disinfection:
 • Toilet bowls and toilets: apply under the rim (approx. 80 ml) and leave for 15 minutes. Leave on overnight for even more effective germ and stain removal.
 • Kitchen|bathroom drains: to disinfect and remove unpleasant odours, pour into the drain and leave for 5 minutes.
 • Sinks: pour into drain and overflow and leave for 5 minutes, then rinse thoroughly.
Diluted
disinfection:
 • Floors and work surfaces: add 120 ml of Domestos to 5 l of Water. No need to rinse. Do not use undiluted on floors.
 • Dish sponges and cloths: add 120 ml of Domestos to a bucket half-filled with Water and soak for 30 minutes.
bleaching:
 • Add 20 ml of Domestos to 5 litres of Water and soak overnight, then rinse thoroughly. Always use a plastic container. Suitable for use in households with septic tanks. 1 cap = 15 ml.
septic tanks:
 • Add 20 ml.

Disinfectant: sodium hypochlorite 4.5 g/100g, less than 5% Chlorine bleaching agents (sodium hypochlorite), non-ionic surfactants, cationic surfactants, soap, perfume

Domestos disinfectant products specialise in the elimination of bacteria, viruses and moulds. They have become an indispensable tool for all those who want to keep their homes perfectly clean. Customers appreciate the efficiency and ease of use of the products. Domestos is part of Unilever. It brings togEther more than 400 brands with the widest portfolio of products ranging from household and personal care to food. These include Dove, Lipton and Míša ice creams.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.36 EUR
100%
Používám ho již roky na wc, do výlevek a občas ředěný na podlahy. Jsem zcela spokojená. Výhodou je, že se v případě podlahy již nemusí oplachovat.
1.36 EUR
100%
Jsem s timto produktem spokojena
1.36 EUR
100%
dobře čistí
1.36 EUR
100%
Domestos-klasika. Skvěle desinfikuje a čistí.
1.36 EUR
100%
Občas je potřeba pro desinfekci sprchového koutu a toaletní mísy či nástavce použít i tento výrobek.
123
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ