Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Household appliances  >  Stove, oven, grill  >  Pe-Po Grill Grill Cleaner And Accessories With Citrus Fragrance 500ml Sprayer
We offer only products in stock

Pe-Po Grill Grill Cleaner And Accessories With Citrus Fragrance 500ml Sprayer

-5%

Pe-Po Grill Grill Cleaner And Accessories With Citrus Fragrance 500ml Sprayer
Our Price
2.83 EUR with VAT 0%
Save money 0.16 EUR (5%)
Price in our store
2.99 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.83 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:65459
EAN:8595009210489
Producer:Severochema
Brand:Severochema Pe-Po®  (web)
Severochema Pe-Po®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Spray undiluted product with a mechanical sprayer or apply with a cloth to the soiled surface and spread evenly. Leave on for 5-10 minutes depending on the degree of soiling. Remove any more firmly attached dirt with a squeegee. After cleaning, rinse with Water, we recommend adding vinegar to the wash Water. Wipe the glass plate dry. Repeat the application if necessary. If you clean food contact surfaces, rinse them thoroughly with potable Water at the end.

Sodium Hydroxide, anionic surfactants, non-ionic surfactants, phosphonates, triEthanolamine, thickener, perfume.

Attention! Do not use Pe-Po Grill for any other than specified purposes, the product may adhere to unanodized or otherwise unstabilized aluminum surfaces and surfaces! Safety Alert: Irritating to the eyes. Keep out of reach of children. Avoid contact with skin and eyes. Wear suitable protective gloves. In case of eye contact, flush immediately with Water and seek medical attention and show this container or label. Don't induce vomiting!

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Pe-Po Grill Grill Cleaner And Accessories With Citrus Fragrance 500ml Sprayer

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews

Spray undiluted product with a mechanical sprayer or apply with a cloth to the soiled surface and spread evenly. Leave on for 5-10 minutes depending on the degree of soiling. Remove any more firmly attached dirt with a squeegee. After cleaning, rinse with Water, we recommend adding vinegar to the wash Water. Wipe the glass plate dry. Repeat the application if necessary. If you clean food contact surfaces, rinse them thoroughly with potable Water at the end.

Sodium Hydroxide, anionic surfactants, non-ionic surfactants, phosphonates, triEthanolamine, thickener, perfume.

Attention! Do not use Pe-Po Grill for any other than specified purposes, the product may adhere to unanodized or otherwise unstabilized aluminum surfaces and surfaces! Safety Alert: Irritating to the eyes. Keep out of reach of children. Avoid contact with skin and eyes. Wear suitable protective gloves. In case of eye contact, flush immediately with Water and seek medical attention and show this container or label. Don't induce vomiting!

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ