Homepage  >  Hobby and garden  >  Gardens  >  Fertilizers, accelerators  >  Fertilizers  >  Granular fertilizers  >  AgroBio Perlka nitrogenous lime soil disinfection before sowing and before planting 1 kg
We offer only products in stock

AgroBio Perlka nitrogenous lime soil disinfection before sowing and before planting 1 kg

New
-6%

AgroBio Perlka nitrogenous lime soil disinfection before sowing and before planting 1 kg
Our Price
3.17 EUR with VAT 0%
Save money 0.21 EUR (6%)
Price in our store
3.38 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.17 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2400778
EAN:8595660504729
Producer:Agrobio Opava
Brand:AgroBio® Perlka  (web)
AgroBio® Perlka
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

- apply 2 to 3 weeks before sowing or planting
- in the pre-spring, where it is spread on the area and incorporated
- fertiliser is applied principally on dry vegetation and moist soil
- a time gap of several days or several weeks must be observed between the date of fertiliser application and the actual sowing or planting of the crop
- the contained nitrogen destroys bacteria in the soil, if you use bacterial products in the soil, it is necessary to apply them in several weeks (min. 3 weeks) after applying Nitrogenous Lime to the soil again

Ingredients

Calcium cyanide, Calcium hydroxide, Calcium nitrate

Safety notice

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: AgroBio Perlka nitrogenous lime soil disinfection before sowing and before planting 1 kg

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use

- apply 2 to 3 weeks before sowing or planting
- in the pre-spring, where it is spread on the area and incorporated
- fertiliser is applied principally on dry vegetation and moist soil
- a time gap of several days or several weeks must be observed between the date of fertiliser application and the actual sowing or planting of the crop
- the contained nitrogen destroys bacteria in the soil, if you use bacterial products in the soil, it is necessary to apply them in several weeks (min. 3 weeks) after applying Nitrogenous Lime to the soil again

Ingredients

Calcium cyanide, Calcium hydroxide, Calcium nitrate

Safety notice

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ