Homepage  >  House and housing  >  Air fresheners  >  Electric, flashlight  >  Glade Merry Berry & Bright with the scent of merlot, wild berries and spices automatic air freshener 269 ml
We offer only products in stock

Glade Merry Berry & Bright with the scent of merlot, wild berries and spices automatic air freshener 269 ml

dodává svěží vůni až 60 dnů

New
-7%

Glade Merry Berry & Bright with the scent of merlot, wild berries and spices automatic air freshener 269 ml
Our Price
8.88 EUR with VAT
Save money 0.63 EUR (7%)
Price in our store
9.51 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 8.88 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2006879
Producer:S.C.Johnson
Brand:Glade by brise®  (web)
Glade by brise®
Product description
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Product type:Ovocná vůně

Oživte svoji domácnost nezaměnitelnou vůní merlotu, lesních plodů a koření. Osvěžovač vzduchu Glade Automatic Holder bude perfektním doplňkem vašeho interiéru. Osvěžovač vzduchu eliminuje nepříjemný zápach a dodává svěží vůni až 60 dnů. Vybrat si můžete 1 ze 3 možných intervalů uvolňování vůně. Navíc je možné kdykoliv vzduch provonět tlačítkem pro Extra osvěžení. Je ideální pro větší místnosti. Osvěžovač je napájen AA bateriemi (jsou součástí balení). 

- elegantní doplněk vašeho interiéru
- vánoční vůně merlotu, lesních plodů a koření
- osvěžovač Glade dodává svěží vůni po dobu 60 dnů
- lze nastavit až 3 intervaly uvolňování vůně
- výrobek má tlačítko pro Extra osvěžení
- osvěžovač je napájen pomocí AA baterií (jsou součást balení) 

Balení obsahuje:

1 automatický osvěžovač
1 náplň
2 AA baterie

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Glade Merry Berry & Bright with the scent of merlot, wild berries and spices automatic air freshener 269 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product
Product type:Ovocná vůně

Oživte svoji domácnost nezaměnitelnou vůní merlotu, lesních plodů a koření. Osvěžovač vzduchu Glade Automatic Holder bude perfektním doplňkem vašeho interiéru. Osvěžovač vzduchu eliminuje nepříjemný zápach a dodává svěží vůni až 60 dnů. Vybrat si můžete 1 ze 3 možných intervalů uvolňování vůně. Navíc je možné kdykoliv vzduch provonět tlačítkem pro Extra osvěžení. Je ideální pro větší místnosti. Osvěžovač je napájen AA bateriemi (jsou součástí balení). 

- elegantní doplněk vašeho interiéru
- vánoční vůně merlotu, lesních plodů a koření
- osvěžovač Glade dodává svěží vůni po dobu 60 dnů
- lze nastavit až 3 intervaly uvolňování vůně
- výrobek má tlačítko pro Extra osvěžení
- osvěžovač je napájen pomocí AA baterií (jsou součást balení) 

Balení obsahuje:

1 automatický osvěžovač
1 náplň
2 AA baterie

No Reviews found.
Discussion: Glade Merry Berry & Bright with the scent of merlot, wild berries and spices automatic air freshener 269 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Zmáčkněte a otevřete. Přepněte časovač do pozice Off. Vytáhněte červený pásek, tím aktivujete osvěžovač. Nastavte časovač na požadovaný interval a zavřete kryt. První osvěžení přijde za několik sekund. Zavěste na stěnu nebo postavte na poličku.

Výměna baterií: otevřete, přepněte do pozice Off, vyjměte náplň. Nahraďte 2 novými alkalickými AA bateriemi. Vložte náplň, nastavte časovač, zavřete kryt.

2 způsoby používání:
Tlačítko pro extra osvěžení: stiskněte na zadní straně tlačítko pro extra osvěžení, kdykoliv potřebujete.
Nastavení časovače: vyberte si ze 3 možných nastavení (9, 18, 36 minut) dle vaší preference uvolňování vůně.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Odstraňte obsah/obal/osvěžovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ