Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Washing dishes  >  Hand wash  >  Jar Platinum Lemon & Lime Hand dishwashing detergent 430 ml
Sold

Jar Platinum Lemon & Lime Hand dishwashing detergent 430 ml

-7%

Jar Platinum Lemon & Lime Hand dishwashing detergent 430 ml
Our Price
1.37 EUR with VAT
Save money 0.11 EUR (7%)
Price in our store
1.48 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.37 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1810846
Producer:Procter & Gamble
Brand:Jar  (web)
Jar
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Prostředek na mytí nádobí Jar Platinum Lemon & Lime nabízí to nejlepší čisticí složení Jaru s trojím účinkem proti odolné mastnotě.

3násobný účinek proti odolné mastnotě: rychlé čištění, dlouhotrvající pěna a účinek namáčení, Technologie Jaru rychle prostoupí a naruší zbytky jídla na nádobí, takže vám ušetří čas a námahu, hodně dlouhotrvající pěny, účinné odstraňování mastnoty, skvělý pro mytí odolných nečistot a připálené mastnoty, příjemná vůně okolo dřezu při umývání nádobí.

 

Jar Platinum Lemon & Lime Prostředek na ruční mytí nádobí 430 ml

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Jar Platinum Lemon & Lime Hand dishwashing detergent 430 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Prostředek na mytí nádobí Jar Platinum Lemon & Lime nabízí to nejlepší čisticí složení Jaru s trojím účinkem proti odolné mastnotě.

3násobný účinek proti odolné mastnotě: rychlé čištění, dlouhotrvající pěna a účinek namáčení, Technologie Jaru rychle prostoupí a naruší zbytky jídla na nádobí, takže vám ušetří čas a námahu, hodně dlouhotrvající pěny, účinné odstraňování mastnoty, skvělý pro mytí odolných nečistot a připálené mastnoty, příjemná vůně okolo dřezu při umývání nádobí.

 

Jar Platinum Lemon & Lime Prostředek na ruční mytí nádobí 430 ml

No Reviews found.
Discussion: Jar Platinum Lemon & Lime Hand dishwashing detergent 430 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Dávkování: počet kapek přizpůsobte množství a typu znečištění.

Tip pro umývání nádobí: abyste zamezili rozšiřování bakterií z houbičky, houbičku po mytí nádobí opláchněte, 1 nebo 2krát na ni stříkněte Jar, a zmáčkněte ji, aby se produktem celá nasákla.

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfémy.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ