Homepage  >  OUR TIP!  >  Promotions, discounts, sales  >  Dárky k výrobkům  >  Jar Power Spray 3in1 Dish & Kitchen Hand Dishwashing Detergent 500 ml
We offer only products in stock

Jar Power Spray 3in1 Dish & Kitchen Hand Dishwashing Detergent 500 ml

Present
Jar Power Spray 3in1 Dish & Kitchen Hand Dishwashing Detergent 500 ml
Our Price
0 EUR with VAT 0%
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 0.00 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2309025
EAN:
Producer:Procter & Gamble
Brand:DÁREK 
DÁREK
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Kupte 1 balení z uvedených výrobků Jar a získejte Jar Power Spray 3v1 500 ml ZDARMA!

JEDEN dárek na zákazníka.

Akce platí do vyprodání dárků.

Vztahuje se na:

  • Jar Platinum All in One Lemon kapsle do myčky nádobí 65 kusů
  • Jar Platinum Plus kapsle do myčky nádobí 54 kusů
  • Jar Platinum Plus Deep Clean kapsle do myčky nádobí 54 kusů
  • Jar Original All in One Lemon kapsle do myčky nádobí 85 kusů
Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Jar Power Spray 3in1 Dish & Kitchen Hand Dishwashing Detergent 500 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Kupte 1 balení z uvedených výrobků Jar a získejte Jar Power Spray 3v1 500 ml ZDARMA!

JEDEN dárek na zákazníka.

Akce platí do vyprodání dárků.

Vztahuje se na:

  • Jar Platinum All in One Lemon kapsle do myčky nádobí 65 kusů
  • Jar Platinum Plus kapsle do myčky nádobí 54 kusů
  • Jar Platinum Plus Deep Clean kapsle do myčky nádobí 54 kusů
  • Jar Original All in One Lemon kapsle do myčky nádobí 85 kusů
Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ