Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Loose  >  Lanza Fresh & Clean White washing powder for white linen 90 doses of 6.3 kg
Sold

Lanza Fresh & Clean White washing powder for white linen 90 doses of 6.3 kg

se svěží vůní

-6%

Lanza Fresh & Clean White washing powder for white linen 90 doses of 6.3 kg
Our Price
9.94 EUR with VAT 0%
Save money 0.65 EUR (6%)
Price in our store
10.59 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 9.94 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1900001
EAN:5900627074888
Producer:Reckitt Benckiser
Brand:Lanza 
Lanza
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Causes severe eye irritation. Keep out of reach of children. In case of eye contact: gently rinse with Water for several minutes. Remove the contact lenses if they are in and if they can be removed easily. Continue rinsing. If eye irritation persists: seek medical attention/treatment. Wash hands thoroughly after handling

Don't eat. Seek medical attention if swallowed. Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes. In case of eye contact, rinse eyes thoroughly with Water.

Warning. . If ingested: if you do not feel well, call the Poison Information Centre/doctor. If medical attention is needed, keep the product packaging or label handy.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
9.94 EUR
100%
dobrá cena,výhodné balení a svěží vůně,hezky pere
9.94 EUR
100%
super pere a voní
9.94 EUR
100%
Na bílé prádlo supervypere skvrny i na utěrkách
9.94 EUR
90%
Poměrně výhodná cena.
9.94 EUR
70%
solidně pere
dobrá-dobře bělí
Discussion about product
Discussion: Lanza Fresh & Clean White washing powder for white linen 90 doses of 6.3 kg

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews

Causes severe eye irritation. Keep out of reach of children. In case of eye contact: gently rinse with Water for several minutes. Remove the contact lenses if they are in and if they can be removed easily. Continue rinsing. If eye irritation persists: seek medical attention/treatment. Wash hands thoroughly after handling

Don't eat. Seek medical attention if swallowed. Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes. In case of eye contact, rinse eyes thoroughly with Water.

Warning. . If ingested: if you do not feel well, call the Poison Information Centre/doctor. If medical attention is needed, keep the product packaging or label handy.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

9.94 EUR
100%
dobrá cena,výhodné balení a svěží vůně,hezky pere
9.94 EUR
100%
super pere a voní
9.94 EUR
100%
Na bílé prádlo supervypere skvrny i na utěrkách
9.94 EUR
90%
Poměrně výhodná cena.
9.94 EUR
70%
solidně pere
dobrá-dobře bělí
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ