Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Washing tablets  >  Lenor All in 1 Pods Color Gold Orchid gel capsules for washing coloured laundry 11 pieces
We offer only products in stock

Lenor All in 1 Pods Color Gold Orchid gel capsules for washing coloured laundry 11 pieces

-7%

Lenor All in 1 Pods Color Gold Orchid gel capsules for washing coloured laundry 11 pieces
Our Price
4.4 EUR with VAT 0%
Save money 0.31 EUR (7%)
Price in our store
4.71 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 4.40 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2207870
EAN:8001090785282
Producer:Procter & Gamble
Brand:Lenor®  (web)
Lenor®
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use
  1. Insert one capsule directly into the back of the washing machine drum.
  2. Add dirty laundry.
  3. The capsules dissolve completely and remove a variety of stubborn stains.
Ingredients

>30% Anionic Surfactants, 5-15% Soap, <5% Non-ionic Surfactants, Phosphonates, Enzymes, Optical Brighteners, Perfumes, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Limonene, Linalool

Notice

Causes serious eye damage. It irritates the skin. Harmful to AQUAtic organisms, with long-term effects. Keep out of reach of children. In case of eye contact: gently rinse with Water for several minutes. In contact with skin: wash with plenty of Water. If swallowed: rinse mouth. Do not induce vomiting. 

Safety notice

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Lenor All in 1 Pods Color Gold Orchid gel capsules for washing coloured laundry 11 pieces

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use
  1. Insert one capsule directly into the back of the washing machine drum.
  2. Add dirty laundry.
  3. The capsules dissolve completely and remove a variety of stubborn stains.
Ingredients

>30% Anionic Surfactants, 5-15% Soap, <5% Non-ionic Surfactants, Phosphonates, Enzymes, Optical Brighteners, Perfumes, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Limonene, Linalool

Notice

Causes serious eye damage. It irritates the skin. Harmful to AQUAtic organisms, with long-term effects. Keep out of reach of children. In case of eye contact: gently rinse with Water for several minutes. In contact with skin: wash with plenty of Water. If swallowed: rinse mouth. Do not induce vomiting. 

Safety notice

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ